Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Boreal Bioref Oy:n biojalostamolle ympäristö- ja vesitalouslupa (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Boreal Bioref Oy:n Kemijärven biojalostamolle. Samalla on myönnetty vesitalouslupa toimintaan liittyvään vesistössä rakentamiseen.  Luvan saajalle on myönnetty oikeus toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta sekä vesilain mukainen valmistelulupa vesistörakentamiselle.

Ympäristölupa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on Boreal Bioref Oy:lle antamallaan ympäristölupapäätöksellä nro 84/2019 myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Kemijärven biojalostamon toimintaan. Ympäristölupa koskee myös käsiteltyjen jätevesien johtamista Kemijärven Termusniemeen, jäähdytysvesien johtamista Kemijärveen siltojen alapuoliselle alueelle ja niihin liittyviä vesialueella tehtäviä ruoppaus- ja rakentamistoimia. Luvan saajalle on myönnetty oikeus aloittaa biojalostamon toiminta lupapäätöksen mukaisesti ja lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Vesitalouslupa

Aluehallintovirasto on lisäksi myöntänyt luvan saajalle vesitalousluvan veden ottamiseen Kemijärvestä, vedenottorakenteiden rakentamiseen ja sijoittamiseen vesistöön, patopenkereiden rakentamiseen Kemijärveen sekä niiden rajaaman vesialueen osittaiseen täyttöön, Hiidenlammen kuivattamiseen ja täyttöön sekä vedenottoputken rakentamista varten tarpeellisten ruoppausten tekemiseen. Luvan saajalle on samalla myönnetty näiden toimien toteuttamisen mahdollistama valmistelulupa sekä  pysyvä käyttöoikeus vesistöön sijoitettavien rakenteiden toteuttamiseen tarvittaviin  toiselle kuuluviin maa- ja vesialueisiin.

Pilaantumisen rajoittaminen

Kemijärveen johdettavalle käsitellylle jätevedelle on määrätty hakemuksessa esitettyä päästötasoa tiukemmat raja-arvot COD:n, AOX:n, fosforin ja kiintoaineen osalta. Lisäksi veteen liuotettavan soodakattilan lentotuhkan määrää on rajoitettu merkittävästi hakemuksessa esitetystä. Määrätyillä päästöraja-arvoilla varmistetaan, että haitalliset vaikutukset Kemijärvessä jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Kemijärveen johdettavan puhtaan jäähdytysveden aiheuttama lämpöpäästö on rajattu hakemuksen mukaiseksi.

Ilmaan johdettavien päästöjen osalta keskeisten päästölähteiden hiukkaspäästöjä ja haisevien rikkiyhdisteiden päästöjä koskevia raja-arvoja on tiukennettu hakemuksessa esitetystä. Tällä vähennetään toiminnasta Kemijärvellä aiheutuvaa viihtyvyyshaittaa ja ilman laadun muutoksia.

Toiminnasta aiheutuvaa melupäästöä on rajoitettu antamalla raja-arvo ympäristömelutasolle, jonka on alituttava lähimmillä asutuilla kiinteistöillä.

Vahinkoa estävät toimenpidevelvoitteet, korvaukset ja vakuudet

Aluehallintovirasto on määrännyt biojalostamon päästöistä vesiin johtuvasta rantakiinteistöjen virkistyskäyttöhaitasta aiheutuvat vahingot korvattavaksi. Vuotuinen korvaussumma on yli 10 000 euroa.  Lisäksi aiheutuva kalataloudellinen edunmenetys on määrätty kertakaikkisesti korvattavaksi. Kertakaikkisen korvauksen suuruus on 10 000 euroa. Kalasto- ja kalastusvahinkojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi on määrätty vuotuinen 40 000 euron kalatalousmaksu. Luvan saaja on lisäksi määrätty laittamaan kolmen vuoden kuluessa toiminnan käynnistämisestä aluehallintovirastossa vireille ammattikalastajille ja kalastusmatkailuyrittäjille Kemijärvellä mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamista koskeva asia, ellei niiden korvaamisesta sovita. Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava 100 000 euron suuruinen vakuus toiminnasta ammattikalastajille ja kalastusmatkailuyrittäjille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta.

Uuden kaatopaikan sulkemisen varmistamiseksi luvan saajan on asetettava 390 000 euron suuruinen vakuus. Toiminnan aloittamisoikeutta koskien luvan saajan on asetettava ennen toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta 400 000 euron vakuus sekä ennen vesilain mukaisen valmisteluluvan nojalla tehtävien toimenpiteiden aloittamista koskevat vakuudet työvaiheittain seuraavasti: laitosalueen rannan yhteyteen sijoittuvan padon rakentaminen ja padottavan alueen täyttö 100 000 euroa, Hiidenlammen kuivaaminen ja täyttäminen 3 500 000 euroa ja vedenotto- ja purkurakenteet sekä vedenottokanavan ruoppaaminen 240 000 euroa.

Päätökseen voi tutustua Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu) sekä internetissä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Päätös on nähtävänä 14.6.­–15.7. 2019 Kemijärven kaupungin palvelupiste Sortteerissa (Vapaudenkatu 8).  Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 15.7.2019 saakka.

 

Linkki asiakirjoihin

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1413420

 

Lisätietoja    Ympäristöylitarkastaja Mari Murtomaa-Hautala, puh. 0295 017 664


Päivitetty