Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Elintarvikevalvonnan Oiva-arviointeja tehty jo kuusi vuotta

Pohjois-Suomi

Elintarvikevalvontaa tekevien kunnallisten ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden toimintaa ohjaava, arvioiva ja valvova Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tähtää Oiva-arviointien yhdenmukaisuuden varmistamiseen. Elintarvikevalvonnan yhtenäisyyden, vaikuttavuuden ja riskiperusteisuuden edistäminen ovat toiminnan painopisteenä. Aluehallintovirasto jatkaa kuntien elintarvikevalvonnan arviointi- ja ohjauskäyntejä vuonna 2019 suunnitelmallisesti.
Oiva on valtakunnallinen elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmä, joka käynnistettiin toukokuussa 2013 vähittäismyynti- ja tarjoilupaikoista.  Myöhemmin myös muut elintarvikehuoneistot tulivat Oiva-tarkastusten piiriin.

Kunnissa ympäristöterveydenhuolto tekee tarkastuksia riskiperusteisesti oman valvontasuunnitelman ja valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Oivan tavoitteena on lisätä elintarvikevalvonnan yhtenäisyyttä, vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Oiva on kaksisuuntainen. Myös elintarvikealan yrityksillä on mahdollisuus kertoa kuluttajille toimintansa laadusta ja vaatimustenmukaisuudesta. Kuntien elintarvikevalvojat tekevät tarkastuksia arvioimalla yritysten elintarviketurvallisuutta, kuten elintarvikehygieniaa ja tuoteturvallisuutta.
 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa Oiva-arvioiden jakauma oli vuonna 2018 seuraava: oivallinen 51,8 %, hyvä 38,1 %, korjattavaa 9,7 % ja huono 0,4 %.  Taso oli koko maan arviointeihin verrattuna hieman parempi (koko maa: oivallinen 46,0 %, hyvä 41,2 %, korjattavaa 12,2 % ja huono 0,6 %).

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on kahdeksan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta. Valvontayksiköiden välisissä arvioissa oli myös vuonna 2018 jonkin verran eroja. Vaihtelut johtuvat osittain jo valvontayksiköiden erilaisista kohdemääristä ja kohdetyypeistä sekä tarkastusten painotuksista kunakin vuonna.

Elintarvikehuoneistot tarkastetaan vähintään kerran kolmessa vuodessa tai useammin riippuen toiminnan luonteesta ja laajuudesta.  Kuhunkin elintarvikehuoneistoon sovellettavat tarkastettavat asiat tulee tarkastaa vähintään kerran kolmessa vuodessa.  Riskiperusteisesti tiettyjä asioita tarkastetaan useilla tarkastuksilla.

Yleisesti voidaan todeta, että parhaimpien arvioiden osuus on kasvanut viime vuosina ja korjattavaa-arviot ovat vähentyneet. Huono-arvioiden osuus on pysynyt suunnilleen samanlaisina. Korjattavaa-arvioita on annettu viime vuosina noin 8 - 10 prosenttia kaikista tarkastuksista. Mikäli elintarviketurvallisuus heikentyy tai kuluttajaa johdetaan harhaan, arvio on korjattavaa. Huonon arvion kohdalla elintarviketurvallisuus vaarantuu tai kuluttajaa johdetaan vakavasti harhaan.

Korjattavaa-arvioita annettiin vuonna 2018 yhteensä 181 tarkastuksessa. Korjattavaa-arvio edellyttää uusintatarkastusta. Arviolta yli 90 prosenttia puutteista on korjattu määräaikaan mennessä.

Vuonna 2018 eniten korjattavaa oli elintarvikkeiden tarjoilupaikoissa ja näistä eniten ravintolatoiminnassa. Yleisimmät asiat, joista annettiin korjattavaa-arvio, liittyivät elintarvikkeiden lämpötilojen hallintaan, tilojen, pintojen ja välineiden puhtauteen, riittävyyteen ja kunnossapitoon, omavalvontasuunnitelmaan, tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallintaan sekä henkilökunnan toimintaan. Huono-arvioissa esiintyi muun muassa siisteyteen ja puhtauteen, omavalvontasuunnitelmaan, tilojen kuntoon, elintarvikkeiden säilytykseen sekä henkilökunnan työ- ja suojavaatetukseen liittyviä asioita.  Oivallisten tai hyvien Oiva-tulosten osuus vuonna 2018 oli 89,9 prosenttia, mikä oli hyvä tulos. Vakavia puutteita elintarvikevalvonnassa on ollut vain vähän.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tekemillä kuntien elintarvikevalvonnan arviointi- ja ohjauskäynneillä on todettu, että valtakunnallinen riskiluokitusohjeistus tarkastustiheyksistä on lisännyt riskiperusteista ja yhtenäistä valvontaa.  

Harvemmin tarkastetuista asioista on saatu kokemusta esimerkiksi yhteisillä projekteilla, jolloin tiettyjä asioita tarkastetaan useissa elintarvikehuoneistoissa samoihin aikoihin.

Valvontahenkilöiden yhteisillä keskusteluilla, koulutuksilla ja muulla yhteistyöllä on kehitetty ja yhdenmukaistettu tulkintoja ja Oiva-arvioiden linjauksia, mikä on tärkeätä elintarvikealan yritysten tasavertaisessa toiminnan arvioinnissa. Elintarvikevalvontaa on myös keskitetty tietyille valvojille.
Elintarvikevalvonnan vaikuttavuutta on lisännyt elintarvikealan toimijoiden ja valvojien välinen yhteistyö. Elintarvikevalvonnan toimijoille on annettu neuvontaa ja koulutusta, laadittu ohjeita sekä tiedotettu ajankohtaisista asioista.  

Arviointi- ja ohjauskäynneillä tehdyissä elintarvikehuoneistotarkastuksissa on havaittu hyvä ja asianmukainen yhteistyö valvojien ja elintarvikealan toimijoiden välillä.  Tätä toimivaa yhteistyötä on hyvä jatkaa.  Elintarvikevalvonnassa Oiva-järjestelmän tavoitteiden toteutuminen on nähtävissä, vaikka valvonnan yhtenäistäminen ja riskiperusteisuus vaatii edelleen kehitettävää.  

Kuluttajat voivat nähdä elintarvikehuoneistojen Oiva-raportit Internet-sivulta www.oivahymy.fi ja yritysten sisäänkäynnin läheisyydestä sekä yritysten omilta verkkosivuilta.


Lisätietoja: Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Raisa Romppanen, puhelin 029 501 7588

 


Päivitetty