Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Lasten oikeus yhdenvertaiseen opetukseen huomioitava alaluokkien opetusryhmäkoossa

Lounais-Suomi

Tuoreessa kantelupäätöksessä Lounais-Suomen aluehallintovirasto muistuttaa, että kun luokkakoko ylittää suositellun koon, tukitoimet eivät välttämättä korvaa opettajan tasapuolista huomiota. Suuren opetusryhmän aiheuttama rauhattomuus ja melu heikentävät oppilaiden oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön.

Suomessa perusopetuksen ryhmäkoosta ei ole laintasoista sääntelyä, vaan opetuksen järjestäjälle – kunnalle tai yksityiselle toimijalle – on jätetty harkinta päättää opetusryhmien koko. Tämä harkintavalta ei kuitenkaan ole rajoittamaton. Perusopetuslaki linjaa asiaa seuraavasti:

  • Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. (30. pykälä, momentti 1)
  • Opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. (30. pykälä, momentti 2) 
  • Kun opetusryhmiä muodostetaan, on huomioitava, että opetus on järjestettävä oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. (3. pykälä, momentti 2)
  • Kun opetusryhmiä muodostetaan, on huomioitava oppilaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuulu esimerkiksi oikeus työrauhaan ja häiriöttömään koulunkäyntiin. (29. pykälä)

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimissa perusopetuksen laatukriteereissä suosituksena on, että opetusryhmässä olisi enintään 20-25 oppilasta ja että oppilaiden ikä, erityisen tuen tarve ja oppimisympäristön turvallisuus huomioidaan, kun ryhmäkoosta päätetään. Laatukriteerien mukaan ryhmäkokojen tulee olla sellaisia, että opettajalla muun muassa "on mahdollisuus seurata ja tukea oppilaan oppimista ja muuta kehitystä".

Turun kaupungin perusopetuksen oppilaaksi oton perusteiden mukaan 1-2. luokalla oppilasvalinnassa enimmäisluokkako on 23 oppilasta. Ohjeissaan kaupunki on kuitenkin mahdollistanut tästä enimmäisluokkakoosta poikkeamisen, jos omalle oppilasalueelle muuttaa myöhemmin lisää oppilaita.

Lapsen etuna turvallinen ja rauhallinen oppimisympäristö

YK lapsen oikeuksien sopimuksen 3 (1) artiklan mukaisesti viranomaisten on peruskoulussa arvioitava lapsen etua perusopetuksen tavoitteiden ja lapsen oikeuksien näkökulmasta. Oppilailla tulee esimerkiksi olla oikeus opiskella turvallisessa ympäristössä.

Turvallisuuden lisäksi olennaista on se, että ryhmäkoko on muodostettu sellaiseksi, että opettaja ehtii huomioida kaikki oppilaat yhdenvertaisesti. Päätöksessään LSAVI/6098/06.06.01/2018 Lounais-Suomen aluehallintovirasto arvioi, että kyseisessä tapauksessa opettajalta saatavaa huomiota ei voi suosituskoon ylittävässä luokassa kompensoida lisäämällä tukihenkilöitä. Myös kuulosuojainten tarjoamista oppilaille on pidettävä varsin poikkeuksellisena ja kyseenalaisena keinona turvata työrauha. Rauhallinen opiskeluympäristö tulisi voida turvata normaalein pedagogisin menetelmin.

Opetuksen yhtenä tavoitteena on turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella. Isot erot opetusryhmien suuruudessa asettavat oppilaita eriarvoiseen asemaan.

Suomessa luokkakoot alle OECD-keskiarvon

Uusimpien OECD-tilastojen mukaan suomalaisessa perusopetuksessa opiskellaan pienemmissä opetusryhmissä kuin OECD-maissa keskimäärin: vuosiluokkien 1─6 ryhmäkoko on meillä keskimäärin 19,6 oppilasta (keskiarvo 21,1). Myös vuosiluokkien 7─9 ryhmäkoko jää Suomessa alle OECD-maiden keskiarvon (NN/NN). (Peruspalvelujen tila 2018, VM)

Vuonna 2016 Varsinais-Suomessa ensimmäisen ja toisen vuosiluokan keskimääräinen luokkakoko oli 19 oppilasta ja Satakunnassa 18,2 (Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016, oph.fi) Turun kaupungilta saatujen tietojen mukaan 1. ja 2. luokan oppilaat opiskelevat Turussa keskimäärin hieman alle 20 hengen ryhmissä.

Päätöksen LSAVI/6098/06.06.01/2018  taustalla on aluehallintovirastolle tehty kantelu Turun kaupungin koulujen alaluokkien suurista opetusryhmistä, esimerkkinä Raunistulan koulu. Turun kaupunki pienensi kyseisen koulun alaluokkien kokoa jo ennen kuin aluehallintovirasto 12.11.2019 saattoi kaupungin tietoon käsityksensä perusopetuslain 3. pykälän 2 momentin, 29. pykälän ja 30. pykälän 1 ja 2 momentin oikeasta tulkinnasta.

 

Lisätietoa

 


Päivitetty