Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Soklin kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupa

Aluehallintovirasto on myöntänyt Yara Suomi Oy:lle ympäristöluvan Savukosken kuntaan suunnitellun Soklin kaivoksen toimintaan sekä vesitalousluvan kaivostoiminnan edellyttämien vesitaloushankkeiden toteuttamiseen. Pyyntö ympäristönsuojelulain mukaisesta oikeudesta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta ja pääosa vesilain mukaisesta valmistelupahakemuksesta on hylätty.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on Yara Suomi Oy:lle antamallaan ympäristölupapäätöksellä nro 59/2018/1 myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Soklin kaivoksen toimintaan sekä useisiin siihen liittyviin muihin toimintoihin, kuten rikastamo, energiantuotantolaitos, puupolttoaineiden murskaustoiminta, kaivannaisjätteen jätealueet ja talousjätevesien puhdistamo.

Aluehallintovirasto on samalla päätöksellä myöntänyt yhtiölle vesitalousluvan kaivoksen toteuttamiseen liittyviin vesitaloushankkeisiin, joita ovat muun muassa pohjaveden pumppaaminen louhosalueelta, Sokliojan ja Yli-Nuorttin uomien siirrot, Loitsanan ja Loitsonlammen kuivattaminen ja Tulppiojoen, Yli-Nuorttin ja Sokliojan ylittävät sillat. Luvan saajalle on myönnetty lisäksi vesilain mukainen oikeus hävittää kaivosalueella olevia luonnontilaisia lähteitä. Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen kasvien ja eläinten rauhoitussäännöistä poikkeaminen edellyttää tarvittavat luvat luonnonsuojeluviranomaisena toimivalta ELY-keskukselta.

Suunniteltu kaivoshanke sijoittuu luonnonolosuhteitaan ympäristöstään selvästi poikkeavalle alueelle. Alueen erityisiä luonnonolosuhteita, kuten Soklin ahot -luontotyyppi tai Nuorttijärvestä alueen vesistöihin kutemaan nouseva luonnonvarainen järvitaimenkanta, ei ole suojeltu luonnonsuojelulain tai kalastuslain mukaisilla toimilla. Luontoarvot eivät muodostaneet myöskään lupaharkinnassa ympäristönsuojelu- tai vesilaissa tarkoitettua luvan myöntämisen estettä. Osaltaan alueen luontoarvojen vuoksi ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen mukainen toiminta voidaan aloittaa vasta, kun päätös saa mahdollisten valitusten käsittelyn jälkeen lainvoiman. Oikeutta toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta ei ole myönnetty ja vesilain mukainen valmistelulupakin ainoastaan Tulppiojoen ylittävän sillan rakentamiseen.

Määräykset pilaantumisen estämiseksi

Päätöksessä on annettu yli 100 lupamääräystä ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran estämiseksi ja rajoittamiseksi. Määräykset koskevat muun muassa päästöjä rajoittavia rakenteita, vesistöihin ja ilmaan johdettavien päästöjen sekä melun rajoittamista ja jätteiden käsittelyä.

Kaikki rikastuksen prosessivedet ja muut toiminnassa syntyvät likaantuneet vedet on määrätty kierrätettäväksi prosessissa tai johdettavaksi käsittelyn jälkeen Kemijokeen Lattunan alueella olevaan purkupaikkaan. Aluehallintovirasto on rajoittanut määräyksin Kemijokeen johdettavien käsiteltyjen jätevesien sallittuja haitta-aine pitoisuuksia sekä fosforin kokonaiskuormitusta. Pitoisuusraja-arvot on määrätty typen, fosforin, sulfaatin, natriumin, alumiinin, raudan ja kiintoaineen sekä elohopean ja kadmiumin osalta. Vuotuinen fosforikuormitus Kemijokeen saa olla enintään 930 kg. Lisäksi kaivoksen talousjätevedet on määrätty hygienisoitaviksi. Jätevesien johtaminen on rytmitettävä Kemijoen luontaisten virtaamien kanssa siten, että varmistetaan haitallisten aineiden ja ravinteiden riittävä laimeneminen. Määräysten mukaisesta toiminnasta vesistössä aiheutuvat vaikutukset, kuten veden laadun muutokset sekä pohjaeläimistön ja päällyslevästön lajimuutokset rajoittuvat purkupaikan läheisyyteen, eivätkä vaaranna vesimuodostuman ekologisen tilan pysymistä erinomaisena. Käsiteltyjen jätevesien johtamisesta ei ennalta arvioiden aiheudu haittaa Kemijoen rantakiinteistöjen vesistösidonnaiselle virkistyskäytölle.

Nuorttijoen valuma-alueelle on sallittu johtaa vain louhosten kuivatuksessa muodostuvia puhtaita vesiä ja maanläjitysalueiden vesiä, joista kiintoaine on pääosin poistettu. Pilaantumisen estämiseksi myös näille vesille on asetettu pitoisuusraja-arvot. Hankkeen vaikutukset Nuorttin alueella aiheutuvatkin pääosin vesitaloushankkeiden mukaisesta rakentamisesta sekä vesien johtamisesta aiheutuvasta virtaamavähenemästä ja kohdistuvat ensi sijassa kalastoon.

Alueen erityinen sijainti huomioiden luvassa on annettu myös tiukat määräykset melun torjunnasta ja leviämisestä sekä rajoitettu toiminnan valopäästöjä. Melu- ja valopäästöistä aiheutuu jossain määrin häiriötä lähimmän kiinteistön käytölle ja porotalouden harjoittamiselle. Näitä haittoja on määrätty tarkkailulla selvitettäväksi. Hankealueen poistuminen porotalouden käytöstä ei sen sijaan kuulu ympäristölupa-asiassa huomioon otettaviin seikkoihin ja tästä mahdollisesti porotaloudelle aiheutuvat haitat korvataan kaivoslain mukaisessa menettelyssä.

Muodostuvat jätealueet ja toiminnan loputtua vedellä täyttyvät avolouhokset on määrätty kasvitettavaksi karbonatiittimassiivin alueen luontaisella kasvustolla, jota on tarpeen mukaan otettava esimerkiksi kasvatukseen kaivostoiminnan ajaksi. Määräyksillä pyritään palauttamaan jätealueille ja avolouhoksiin alueen luontainen kasvillisuus ja luomaan vastaavia luontotyyppejä, kuin alueelta rakentamisen seurauksena tuhoutuu. Lisäksi maanläjitysaluetta 2 on lupamääräyksin rajattu Soklin ahot -luontotyypin esiintymän häviämisen estämiseksi. Luvan saaja on määrätty asettamaan kaivannaisjätealueiden ja maankaatopaikkojen asianmukaisen sulkemisen varmistamiseksi 9 379 360 euron vakuus. Vakuus tarkistetaan ennen toiminnan aloittamista.

Päästöjen ja niiden vaikutusten seuraamiseksi luvan saaja on määrätty tekemään kattavaa päästö- ja vaikutustarkkailua, joka on aloitettava perustilan seurannalla jo ennen kaivoksen rakentamisen aloittamista. Määrätyllä tarkkailulla varmistetaan päätöksessä annettujen raja-arvojen noudattaminen ja että toiminta ja sen päästöt vastaavat lupahakemuksessa esitettyjä.

Luvan saaja on määrätty toimittamaan ennen toiminnan aloittamista aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi mm. rikastushiekka-altaan yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat, jätevesien purkupaikan uudet suunnitelmat, päivitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman sekä yksityiskohtaiset suunnitelmat siirtouomien rakenteista. Selvitysten perusteella aluehallintovirasto voi tarkentaa tai täsmentää lupamääräyksiä.

Vahinkoa estävät toimenpidevelvoitteet ja vahinkojen selvittäminen

Aluehallintovirasto on määrännyt luvan saajan maksamaan 30 000 euron vuotuista kalatalousmaksua kalakannoille ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Maksusta 20 % on kohdennettava Nuorttin vesistöalueelle ja 80 % Kemijoen vesistöalueelle. Kalatalousmaksun kokonaissummasta on käytettävä 10 % toimenpiteiden suunnitteluun ja tuloksellisuuden seurantaan.

Hankkeen aiheuttamista virtaamamuutoksista vesivoiman käytölle, lämpökuormasta johtuvasta Kemijoen jääkannen heikkenemisestä mahdollisesti aiheutuvasta kulkuhaitasta ja hankkeen seurauksena mahdollisesti aiheutuvasta kalastuslupamyynnin alenemasta aiheutuvat vahingot on määrätty erikseen selvitettäviksi.

Päätökseen voi tutustua Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu) sekä internetissä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Päätös on nähtävänä 18.6.–18.7.2018 Savukosken kunnanvirastossa (Kauppakuja 2 A 1). Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 18.7.2018 saakka.

Lisätietoja   

Ympäristöneuvos Sami Koivula, puh. 0295 017 651


Päivitetty