Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupahakemusten ja valvonta-asioiden määrissä kasvua alkuvuonna 2019

Länsi- ja Sisä-Suomi

Alkuvuosi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sosiaali- ja terveysyksikössä on ollut työteliäs ja tuloksellinen. Toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu pääosin hyvin. Valvontaviranomaiset ovat toteuttaneet ennakoivaa, ohjaukseen painottuvaa ja vuorovaikutteista valvontaa järjestämällä alueellisia tilaisuuksia, työpajoja sekä ohjaus- ja arviointikäyntejä. Jälkikäteisvalvonta on kuitenkin edelleen vienyt merkittävän osuuden voimavaroista. Erityisesti vanhuspalveluja koskevien valvonta-asioiden määrä lisääntyi huomattavasti.


Ohjaus- ja tarkastuskäynnit

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueella tehtiin alkuvuonna 36 ohjaus- ja arviointikäyntiä. Niiden aiheina ovat olleet muun muassa kuntien yhteistyö valvonnassa, palveluntuottajan ohjaus ja neuvonta lastensuojelu- ja vanhuspalveluissa, omavalvonta, psykiatrinen sairaalahoito sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Tarkastuskäyntejä tehtiin 190, joista merkittävä osa kohdistui sosiaalihuollon yksityisten palveluntuottajien yksiköihin. Yli puolet (60 %) käynneistä oli jälkikäteiseen valvontaan kuuluvia käyntejä. Niistä 30 % tehtiin ennalta ilmoittamatta. Kolmannes käynneistä oli lupatarkastuksia.

Käyntien ja työmenetelmien kehittämiseksi käynneistä pyydettiin järjestelmällisesti palautetta. Erityisesti ajankohtaisen informaation jakamista ja vuorovaikutteista keskustelua pidettiin tärkeinä. Palaute on ollut positiivista ja ohjaus- ja arviointikäyntejä toivotaan toteutettavan entistä enemmän ja systemaattisemmin.

Aluehallintovirasto on järjestänyt alkuvuonna 14 alueellista koulutustilaisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle.


Lupahallinto

Aluehallintovirastoon tuli alkuvuonna vireille yhteensä 1 683 sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-asiaa. Määrä on sosiaalihuollossa 20 % ja terveydenhuollossa 12 % suurempi kuin vuonna 2018 vastaavana aikana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja ilmoitusasioita ratkaistiin yhteensä 1 655. Sosiaalihuollon lupahallinnossa asian keskimääräinen käsittelyaika oli 2,1 kk ja terveydenhuollon lupahallinnossa 2,5 kk.

 • Uusia lupia ja luvanmuutoksia myönnettiin sosiaalihuollossa 53 ja terveydenhuollossa 135.
 • Ilmoituksia yksityisen sosiaalipalvelujen toiminnasta rekisteröitiin 408 ja itsenäisen terveydenhuollon ammatinharjoittajien rekisteröintejä oli 879.
 • Kliinisen mikrobiologian lupia käsiteltiin 15.

 

Valvonta-asiat

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asioita tuli alkuvuonna vireille yhteensä 378. Määrä on sosiaalihuollossa jopa 40 % ja terveydenhuollossa 20 % suurempi kuin vuonna 2018 vastaavana aikana.

Valvontapäätöksiä ratkaistiin sosiaalihuollon osalta 172 ja terveydenhuollon osalta 78.  Asian käsittelyaika oli keskimäärin 4–5 kuukautta. Yli puolet valvonnasta oli jälkikäteistä valvontaa ja noin neljännes suunnitelmaan perustuvaa valvontaa.

Sosiaalihuollossa lähes puolet valvonta-asioista koski vanhustenhuoltoa, viidennes vammaishuoltoa, viidennes lastensuojelua ja loput päihde- ja mielenterveyspalveluja. Vanhustenhuollossa valvonta-asiat ja tarkastuskäynneillä havaitut puutteet liittyivät

 • erityisesti henkilöstön riittävyyteen suhteessa asiakkaiden palvelutarpeeseen
 • lääkitysturvallisuuden asianmukaisuuteen
 • asiakasturvallisuuteen
 • omavalvontasuunnitelmiin
 • asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämiseen
 • henkilökunnan tehtävien organisointiin.

Lastensuojelussa päätökset ovat koskeneet muun muassa rajoitustoimenpiteiden epäasiallisuutta ja lastensuojelulain määräaikojen toteutumista. Vammaispalveluiden valvonnassa esille tuli epäkohtia muun muassa itsemääräämisoikeuden ja kuljetuspalveluiden toteutumisessa.

Terveydenhuollossa valvonta on kohdistunut julkiseen erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon sekä yksityiseen terveydenhuoltoon. Valvonnassa havaitut epäkohdat ovat koskeneet muun muassa

 • puheterapiapalvelujen saatavuutta
 • mielenterveyslain mukaisten eristämisilmoitusten puutteita
 • hoitotakuun toteutumista
 • lääkärien PKV-lääkkeiden eli pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden määräämiskäytäntöjä.

Sosiaali- ja terveysasioista tehdyt hallintokantelut eivät sisälly em. lukuihin.


Lisätietoja:
sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Niina Siirilä, p. 0295 018 563
peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty