Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

 

Aluehallintovirastojen rooli on myös varmistaa laaja-alaisen alueellisen yhteistyön toimivuus, varautumisen tukeminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) epidemiologiseen tietoon perustuen, sekä vastata kokonaisvaltaisen varautumisen onnistumisesta alueellaan ja jatkuvuuden hallinnasta pitkittyvässä kriisissä.

Valmiustoimikunta käsitteli eri toimijoiden roolit tartuntatautilain toimeenpanemiseksi alueellisessa päätöksenteossa. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen toteaa, että koronaviruksen torjunnassa yhteistyömuodot toimivat hyvin. Koronaviruksen torjunnassa keskeiset toimijat alueellamme ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kainuun sote, kunnat ja kuntayhtymät, sekä Aluehallintovirasto. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvin voinnin laitos (THL) ohjaavat ja tukevat alueellisia toimijoita.

Tartuntatautilain mukaiset toimivaltuudet on yleisesti kuvattu eri toimijoille seuraavasti:

 • STM – yleinen, strateginen ohjaus ja valtakunnallisten tilanteiden johtaminen
 • THL – valtakunnallinen sisältöohjaus, epidemiologinen tilannekuva ja arviointi,
  asiantuntijatuki eri viranomaisille
 • AVI – kuntien ja kuntayhtymien valvonta sekä siihen kuuluva ohjaus,
  viranomaistoiminnan tarvittava yhteensovittaminen, eräät hallinnolliset päätökset
 • Sairaanhoitopiiri – alueensa operatiivinen ohjaus ja asiantuntijatuki, operatiiviset toimenpiteet
 • Kunta tai kuntayhtymä – operatiiviset toimenpiteet, päätökset ja niiden toimeenpano

Koko Suomessa vahvistetaan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa epidemian hoidossa, että torjuntatoimet ovat vaikuttavia ja tehokkaita. Tartuntojen ilmetessä pystytään nopeaan reagointiin ja päätöksentekoon.  Päätöksenteon organisaatio on selkeä ja toimivalta jokaisen tiedossa. Savolainen katsoo, että valmius alueellisiin päätöksiin ja viestintään on pääosin kunnossa. Kuntien tulee päivittää ohjesäännöt, jotta kunnassa on toimivaltuudet tehdä nopeasti päätöksiä.

Alueellinen valmistelu, harkinta ja päätöksenteko tapahtuvat lakisääteisten vastuiden nojalla yleispiirteittäin seuraavasti:

 • THL tuottaa alueellisen epidemiologisen kuvan ja siihen perustuvat ohjeet tai suositukset toimenpidevaihtoehdoista ja niiden soveltamiskriteereistä, sekä tarvittaessa konsultoi alueen viranomaisia
 • Sairaanhoitopiiri tarkentaa alueellista kuvaa oman tieto- ja osaamispohjansa perusteella sekä tekee siitä alustavat johtopäätökset perustuen THL aineistoon sekä tarvittavaan konsultointiin.
 • Sairaanhoitopiiri ja kunnat arvioivat päätöksentekovaihtoehtojen vaikutuksia laajasti ja muita yhteistyössä mukana olevia viranomaisia konsultoiden. Yhteisten johtopäätösten mukaisesti sairaanhoitopiiri ohjaa alueensa kuntia toimimaan tämän mukaisesti, yhdessä sovittavalla työnjaolla
 • Avi arvioi samaan tietopohjaan perustuen omien toimenpiteidensä tarpeen sekä yhteensopivuuden, ja varmistaa valvonnallaan että sairaanhoitopiiri ja kunnat toimivat velvollisuuksiensa edellyttämällä tavalla
 • Avi, sairaanhoitopiiri ja kunnat raportoivat kootusti tästä harkinnastaan ja päätöksenteostaan ministeriöön ja THL:lle
 • Sairaanhoitopiiri, Avi ja kunnat tekevät päätöksensä ja toimeenpanevat ne.

Karanteenit luovat ajoittain henkilöstöpulaa

Kevään ja kesän aikana on opittu paljon epidemian aiheuttamista seurauksista eri organisaatioille. Yksi hankalimmista on äkillinen henkilöstöpula, johon altistumisen aiheuttamat karanteenitoimet johtavat. Laajat karanteenit aiheuttavat ongelmia erityisesti paikkakunnilla, jossa sijaisia on vaikea saada.

Tartuntojen jäljityksen onnistuminen ja altistuneiden määrääminen karanteeneihin on kuitenkin välttämätöntä, että viruksen leviäminen saadaan pysäytettyä paikallisesti. Tähän saakka Suomessa tässä on onnistuttu hyvin.

Aika on kriittinen tekijä, kun toimitaan todella helposti tarttuvaa virusta vastaan.

Paikallinen yhteistyö tärkeää

Paikallinen ja alueellinen yhteistyökyky eri toimijoiden välillä on keskeistä toimenpiteissä onnistumiseksi. Varautumisessa on luotava hyvät toimintatavat ja -kulttuuri, jonka avulla kyetään paitsi nopeisiin ratkaisuihin, joita pystytään myös noudattamaan hyvinkin pitkän. Siksi on tärkeää, että alueellisuus, aluehallintoviranomaisten ohjaus, avoin yhteistyöhenki niin maakuntien kuin paikallisten viranomaisten kesken toimivat aidosti.

Tauti leviää nyt kotona ja työyhteisöissä

Tärkeää jokaisen on muistaa, että tauti leviää ihmisten välisessä lähikontaktissa. Tilannekuva Pohjois-Suomessa juuri nyt on, että tartuntoja ilmenee vähän ja nekin jäljityksen kannalta helpoissa yhteisöissä, kuten perheissä ja työyhteisöissä. Matkailuun liittyviä altistuksia esiintyy vähän. Viruksen alkuperän jäljittäminen on onnistunut lähes kaikissa tapauksissa.

Testaustulokset saadaan Pohjois-Suomessa nopeasti. Vastausviiveet ovat lyhentyneet. Pääsääntöisesti tulos tulee kahdessa vuorokaudessa. Pitkät välimatkat kunnista laboratorioon lisäävät kokonaisaikaa jonkin verran. Monet tartunnoista ovat hyvin lieväoireisia, joten näytteenottoon tulisi hakeutua varhaisessa vaiheessa. Toive on, että oireiset tulisivat entistä nopeammin antamaan näytteen.

Altistuneiden jäljittämistä helpottavan Koronavilkku -sovelluksen lataamista kännykkään suositellaan ihan jokaiselle.

Matkailuala toivoo tehokkaita elinkeinon pelastustoimia

Valmiustoimikunnassa todettiin, että koronakaranteenit ja matkustusrajoitukset uhkaavat vakavasti Pohjois-Suomen elintärkeitä elinkeinoja, kuten Kainuun, Koillismaan ja Lapin matkailua ja muuta vientiteollisuutta. Suurteollisuus ja monet tuotantolaitokset tarvitsevat paljon kunnossapitoon asiantuntijoita ja kausityövoimaa ulkomailta.

Pohjois-Suomi tarvitsee uusia toimia erityisesti matkailun virusturvallisten, hallittujen ja kilpailukykyisten toimintatapojen luomiseksi. 

Alueellisesti tarvittaisiin uusia kilpailukykyä parantavia toimenpiteitä. Puheenvuoroissa kysyttiin jopa löytyisikö testaamiseen, sen tapoihin, määrään, tiheyteen uusia ratkaisuja, jolla helpotetaan vientikaupan ja ulkomaisten turistien parissa toimivien elinkeinojen toimintaedellytyksiä.

Lisätietoja: 

Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja

terttu.savolainen@avi.fi, puhelin 0295 017 551


Päivitetty