Asiakkaan asema ja oikeudet

Laeissa määritellään oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan sosiaalihuollon asiakkaita on kohdeltava.

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus:

  • asianmukaiseen ja laadultaan hyvään palveluun
  • avoimeen ja ymmärrettävään neuvontaan
  • ihmisarvoiseen, asiakkaan vakaumusta ja yksityisyyttä loukkaamattomaan palveluun
  • riittävän nopeaan, laissa säädetyn ajan kuluessa saatavaan apuun
  • luottamukselliseen ja salassa pidettävään asian käsittelyyn
  • päätöstä koskevaan muutoksenhakuun.

Jos asiakas kokee tulleensa väärin kohdelluksi tai tarvitsee neuvoja asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista, auttavat heitä ensisijaisesti kuntien sosiaaliasiamiehet. Asiakkaalla on lain mukaan oikeus myös tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kantelu oman alueensa aluehallintovirastolle.

Kantelusta tulee käydä ilmi se toimintayksikkö tai ammattihenkilö, jonka toimintaan kantelija on tyytymätön, sekä ne perusteet, joiden takia palvelu tai menettely on koettu epäasianmukaisena. Myös kantelijan nimi, osoite ja muut mahdolliset yhteystiedot tulee mainita selvästi.

Kantelun tutkiminen on maksutonta ja se käsitellään puolueettomasti. Aluehallintovirasto antaa kanteluun kirjallisen päätöksen.

Tietoa alueelta


Päivitetty