Toiminta ja tehtävät

Aluehallintovirasto (AVI) hyödyntää toiminnassaan virastonsa monipuolista asiantuntijuutta. Virasto hoitaa kahdeksan eri ministeriön alaisuuteen kuuluvia tehtäviä. AVIssa työskennellään poikkihallinnollisesti eli tehtäviä hoidetaan yhteistyössä eri vastuualueiden kanssa.

Virastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan pääosin alueellisesti siten, että kukin AVI hoitaa tehtävät toimialueensa osalta.  On myös tehtäviä, joita hoidetaan keskitetysti tietyn tai tiettyjen AVIen toimesta.

AVIn tehtävistä säädetään useissa eri toimialoja koskevissa laeissa. 

Viraston tehtävät ja toiminnan tavoitteet kytkeytyvät aina voimassa olevaan hallitusohjelmaan.

AVIn toiminnalle on asetettu seuraavat vaikuttavuustavoitteet:

 • Peruspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen
  AVI valvoo, että opetus, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelut, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eläinlääkintähuollon palvelut toteutetaan kunnissa lakien mukaisesti. AVIn tehtäviin kuuluu myös sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten toimijoiden lupien myöntäminen ja valvonta.
 • Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutuminen
  AVI edistää kansalaisten oikeusturvan toteutumista informaatio-ohjauksella ja aktiivisella yhteistyöllä palveluntuottajien kanssa. AVI käsittelee kanteluja ja eräitä oikaisu- ja valitusasioita.
 • Asuin- työ- ja elinympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden parantaminen
  AVI edistää asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta monin eri keinoin. Virasto osallistuu ympäristöterveyshaittojen arviointiin ja ennaltaehkäisyyn, valvoo työsuojelulainsäädännön noudattamista sekä myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia.

AVIn tehtäviin kuuluu muun muassa

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien ohjaus, luvat ja valvonta
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus ja valvonta
 • oppilaan oikeusturvan edistäminen
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen
 • työsuojelun valvonta ja kehittäminen
 • ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta
 • opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön täydennyskoulutus
 • nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeiden valtionavustukset sekä osaamisen kehittäminen (Osaava-ohjelma)
 • ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja korvausasiat
 • pelastustoimen, varautumisen ja sisäisen turvallisuuden kehittäminen
 • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi
 • tupakka- ja terveydensuojeluviranomaisten ohjaus, valvonta ja arviointi
 • kunnalliskantelujen sekä viraston toimialaan liittyvien valitusten ja kantelujen käsittely
 • saavutettavuusvaatimusten neuvonta, ohjeistus ja valvonta
Päivitetty