› Graafinen versio

Elintarvikkeet

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja arvioi kuntien suorittamaa elintarvikevalvontaa sekä valvoo elintarvikemääräysten noudattamista alueellaan. AVI arvioi kunnallisten valvontayksiköiden elintarvikevalvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista. Elintarvikevalvonnan arviointi- ja ohjauskäynneillä varmistetaan ovatko kunnallisen elintarvikevalvonnan toiminta ja tulokset lainsäädännön ja valtakunnallisten ohjeiden mukaisia. Ohjauksella pyritään yhtenäistämään elintarvikevalvonnan käytäntöjä eri valvontayksiköissä.

Elintarvikevalvonnan tavoitteena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu sekä estää ihmisravinnoksi sopimattomien elintarvikkeiden pääsy markkinoille. Elintarvikemääräyksillä säädetään elintarvikkeiden valmistus- ja käsittelyolosuhteista, elintarvikkeiden laadusta, koostumuksesta ja pakkausmerkinnöistä sekä elintarvikkeen kanssa kosketukseen tulevista kontaktimateriaaleista.

 

Lue lisää Minimoi

Valvontaviranomaiset

Päävastuu elintarvikevalvonnan käytännön toteuttamisesta on kunnissa. Kuntien valvojat (tarkastajat ja eläinlääkärit) suorittavat tarkastuksia alkutuotannossa sekä kaikissa niissä laitoksissa ja vähittäismyyntipaikoissa, joissa elintarvikkeita ammattimaisesti valmistetaan, käsitellään, varastoidaan, tarjoillaan ja/tai myydään. Valvontaa tehdään kunnallisen valvontayksikön valvontasuunnitelman mukaisesti sekä hakemusten, ilmoitusten ja muiden yhteydenottojen perusteella. Valvojilla on oikeus ottaa näytteitä ja velvollisuus antaa määräyksiä elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseksi.

 

Aluehallintovirasto

  • Arvioi kuntien elintarvikevalvontasuunnitelmat, hyväksyy poroteurastamot ja niiden yhteydessä olevat laitokset sekä käsittelee alkoholijuomamyymälöiden elintarvikehuoneistoilmoitukset ja tekee niissä suunnitelmallista elintarvikevalvontaa.

  • Arvioi elintarvikelain 31 §:n nojalla kuntien elintarvikevalvonnan vaatimustenmukaisuutta tekemällä auditointeja kunnallisiin valvontayksiköihin. Auditoinnilla tarkoitetaan järjestelmällistä ja riippumatonta tarkastelua, jolla selvitetään, ovatko kunnallisen elintarvikevalvonnan toiminta ja tulokset lainsäädännön ja valtakunnallisten ohjeiden mukaisia. Auditoinnin tavoitteena on turvata eri puolella Suomea valvonnan tasaisen korkea laatu, yhtenäisyys ja kehittäminen sekä edistää resurssien kohdentamista havaittujen riskien perusteella. Auditointi tehdään Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti. Jokaisesta auditoinnista laaditaan raportti auditoitavalle valvontayksikölle ja vuosittain kaikista auditoinneista laadittava yhteenveto julkaistaan aluehallintovirastokohtaisesti.                                          

  • Kokoaa vuosittain Ruokavirastolle yhteenvedon kuntien tekemien valvonnan toteutumisraporttien pohjalta ja arvioi niiden perusteella alueellisesti elintarvikevalvonnan toteutumista.

  • Osallistuu valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman mukaisten EVO-hankkeiden toteuttamiseen.

  • Toimii kunnallisten elintarvikevalvojien tukena antaen heille ohjausta, tulkinta-apua ja koulutusta.

  • Antaa lausuntoja mm. valmisteltavana olevasta lainsäädännöstä ja erilaisista Ruokaviraston laatimista ohjeista.

  • Käsittelee kunnallisesta elintarvikevalvonnasta tehdyt kantelut.

Aluehallintovirastoissa elintarvikevalvontaa tekevät ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajat ja läänineläinlääkärit.

Keskusvirastona toimii Ruokavirasto, jonka tehtävänä on suunnitella, ohjata, kehittää ja suorittaa valtakunnallisesti elintarvikevalvontaa. Ruokavirasto laatii kolmen vuoden välein valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman osana ympäristöterveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa.

Elintarvikevalvonnan lainsäädännön valmistelu, suunnittelu ja valvonnan ylin johto on Maa- ja metsätalousministeriössä (MMM).

Omavalvonta

Elintarvikelainsäädännön mukaan elintarvikealan toimijoiden tulee laatia toimintaansa varten kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Toimijoilla tulee olla riittävät ja oikeat tiedot käsittelemistään elintarvikkeista ja heidän tulee tunnistaa elintarvikkeiden valmistusprosessiin ja muuhun käsittelyyn sisältyvät kriittiset kohdat. Myös alkutuotannon toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvonnan kuvaus.

Myös kunnalliset valvontayksiköt antavat neuvoja ja ovat mahdollisesti ohjeistaneet omavalvontasuunnitelman laatimista omilla kotisivuillaan.

Säädösperusta

Elintarvikevalvonnan säädösperusta on erittäin laaja kattaen elintarvikkeita koskevat EU- ja kansalliset säädökset. EU-säädöksistä asetukset ovat sellaisenaan voimassa jäsenmaissa. Direktiivit on saatettu voimaan kansallisilla säädöksillä.

Tietoa alueelta

Elintarvikkeet - Pohjois-Suomi

Yhteyshenkilöt Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa:

  • Romppanen Raisa, ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja, p. 0295 017 588
  • Pylkäs Teija, läänineläinlääkäri p. 02950 017671

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty