Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Barnskyddsanstalternas egenkontroll

Elsi Pettinen
Ritva-Liisa Juntunen

Tavastehus 2017

Publikationer från regionförvaltningsverket 38/2017
ISSN 2343-3132
ISBN 978-952-5890-81-5

Läs publikationen (PDF 850 kt)

 

Sammandrag:

I denna undersökning granskades innehållet i egenkontrollplanerna från de barnskyddsanstalter (31 st.) som deltog i en tillsynskampanj som Regionförvaltningsverket i Södra Finland genomförde under 2016 och 2017. I undersökningen bedömde vi om planerna för egenkontroll motsvarar den föreskrift om egenkontrollplaner som upprättats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira 1/2014). Dessutom ville vi undersöka om planerna tog upp personalens anmälningsskyldighet enligt 48 § och 49 § i socialvårdslagen och hur enheterna fattar beslut om begränsande åtgärder och om de antecknar åtgärderna korrekt. Dessa bestämmelser nämns nämligen inte i Valviras föreskrift.

Syftet med undersökningen är att ge verksamhetsenheterna vägledning i hur de kan utveckla egenkontrollen så att den baserar sig på en systematisk riskhantering och således kan utgöra en ändamålsenlig del av kvalitets- och klientsäkerhetsarbetet. Eftersom tyngdpunkten i tillsynen i fortsättningen allt mer kommer att ligga på egenkontroll är det viktigt att säkerställa att egenkontrollen inom socialvården är välfungerande.

Ämnesord:

-


Päivitetty