Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2016

Irmeli Tamminen
Mona Jaari

Aluehallintovirastojen julkaisuja 22/2017
ISSN 2343-3132
(verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5935-31-8 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF, 3.3 Mt)

Tiivistelmä:

Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa (mm. perustuslaki, laki ehkäisevän päihdetyön järjestämiseksi, alkoholilaki, tupakkalaki, huumausainelaki, rahapelilaki, terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki sekä päihdehuoltolaki). Valtion ja kuntien velvollisuus on luoda työlle riittävät rakenteet. Ehkäisevää päihdetyötä tekevät monet eri viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Ehkäisevä päihdetyö on myös jokaisen kansalaisen asia. THL ja aluehallintovirastot kartoittivat kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiltä kyselyllä vuoden 2016 lopussa ehkäisevän päihdetyön rakenteita, eli sitä missä määrin kunnista löytyy ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin, moniammatillinen työryhmä sekä miten ehkäisevä päihdetyö on sisällytetty osaksi kuntien suunnitelmia.

Tässä raportissa esitetyt tulokset kuvaavat Länsi- ja Sisä-Suomen kuntien rakenteita näiden neljän mittarin osalta marrasjoulukuussa 2016. Saatujen tulosten pohjalta sekä kansallisiin suosituksiin nojaten raportissa annetaan kunnille ja yhteistoiminta-alueille suosituksia ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen ja vahvistamiseen. Tavoitteena on ehkäisevän päihdetyön rakenteiden osalta tehdä näkyväksi kehittämisen mahdollisuuksia eri alueilla. Tämän raportin antamaa tietoa toivotaan käsiteltävän kunnissa. Erityisesti raportissa esiteltyjä ehkäisevän päihdetyön suosituksia on hyvä peilata oman kunnan ehkäisevän päihdetyön nykytilaan ja laatia siltä pohjalta kehittämistoimia. 

Yhteenvetona ehkäisevän päihdetyön rakenteista Länsi- ja Sisä-Suomessa: Joko kunnallinen tai seudullinen ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö löytyi 91 %:ssa (77 kuntaa) alueen kunnista. Osa yhdyshenkilöistä ilmoitti, että heitä ei ole virallisesti nimitetty. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön työkuvaa tai työhön käytettävää aikaa ei yleensä ole määritelty. Yhdyshenkilötilanne on heikentynyt vuodesta 2013. Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain mukainen ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin on nimetty tai toimielin on valtuuttanut ehkäisevän päihdetyön käytännön toteuttamisen jollekin monialaiselle työryhmälle 33 prosentissa alueen kunnista (28 kuntaa). Vastaava toimielin tai sen valtuuttama toimeenpaneva työryhmä oli nimetty Pohjamaalla useammin (60 %) kuin muissa maakunnissa. Heikoin tilanne oli Keski-Pohjanmaalla ja EteläPohjanmaalla. Ehkäisevää päihdetyötä toimeenpaneva monialainen työryhmä, joka kattoi kaikki ikäryhmät, löytyi 47 kunnassa (55 %). Maakuntien kesken ilmeni huomattavia eroja. Kuluvan valtuustokauden (2013–2016) aikana kunnista 92 prosenttia ilmoittaa laatineensa tai päivittäneensä joko päihdesuunnitelman, yhdistetyn päihde- ja mielenterveyssuunnitelman, hyvinvointikertomuksen ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman tai jonkin muun suunnitelman, joka kattaa kaikki ikäryhmät ja jotka pitää sisällään myös ehkäisevän päihdetyön. 

Kaikkien maakuntien alueella ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat heikentyneet vuodesta 2013. Maakunnista vahvimmat arvioidut ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat tarkastelu-ajankohtana Pohjanmaan alueen kunnissa. Yleisesti ottaen eniten kehitettävää ehkäisevässä päihdetyön rakenteissa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vaikuttaa olevan Keski-Pohjanmaan alueen kunnissa. Toimivilla ehkäisevän päihdetyön rakenteilla mahdollistetaan laadukas ehkäisevä päihdetyö.

Asiasanat:

Ehkäisevä päihdetyö, Ehkäisevän päihdetyön suositukset


Päivitetty