Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Omavalvonta lastensuojelulaitoksissa

Elsi Pettinen
Ritva-Liisa Juntunen

Aluehallintovirastojen julkaisuja 37/2017
ISSN 2343-3132
ISBN 978-952-5890-80-8

Lue julkaisu (PDF 810 kt)

Tiivistelmä:

Tässä selvityksessä tarkasteltiin Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vuosina 2016 ja 2017
toteutettuun valvontakampanjaan osallistuneiden lastensuojelulaitosten (31 kpl)
omavalvontasuunnitelmien sisältöjä. Selvityksessä arvioitiin sitä, miten omavalvontasuunnitelmat
vastaavat Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontaviraston (Valvira 1/2014) antamaa määräystä
omavalvontasuunnitelmista laadinnasta. Lisäksi haluttiin selvittää, onko suunnitelmissa otettu huomioon sosiaalihuoltolain 48 §:n ja 49 §:ien mukainen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus ja kuvaus
rajoitustoimenpiteisiin liittyvästä päätöksenteosta ja niiden asianmukaisesta kirjaamisesta, joita ei itse määräyksessä mainita.

Selvityksen tarkoituksena on ohjata toimintayksiköitä kehittämään omavalvontaansa niin, että se
perustuu järjestelmällisesti toteutettuun riskienhallintaan ja toimii tarkoituksenmukaisesti osana
tarjottavan palvelun laadunhallintaa ja asiakasturvallisuuden varmistamista. Sosiaalihuollon laadukkaan omavalvonnan varmistaminen on tärkeää, sillä toimintayksiköiden valvonnan painopiste siirtyy jatkossa entistä enemmän omavalvonnan suuntaan.

Asiasanat:

Omavalvonta, lastensuojelulaitos


Päivitetty