Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Omavalvonta ympärivuorokautisessa vanhustenhuollossa

Piia Vehkoja
Päivi Vainio

Hämeenlinna 2017

Aluehallintovirastojen julkaisuja 33/2017
ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5890-78-5 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf, 790 kt)

Tiivistelmä:

Tässä selvityksessä tarkasteltiin Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vuosina 2016 ja 2017 toteutettuun valvontakampanjaan osallistuneiden vanhustenhuollon ympärivuorokautisten toimintayksiköiden (21 kpl) omavalvontasuunnitelmien sisältöjä. Selvityksessä arvioitiin sitä, miten omavalvontasuunnitelmat vastaavat Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontaviraston (Valvira 1/2014) antamaa määräystä omavalvontasuunnitelmien laadinnasta. Vanhustenhuollon toimintayksiköissä tarkastelun painopisteiksi valittiin riskienhallinta, asiakkaan asema ja oikeudet sekä asiakasturvallisuus. Lisäksi selvitettiin onko suunnitelmissa otettu huomioon sosiaalihuoltolain 48 §:n ja 49 §:ien mukainen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus.

Selvityksen tarkoituksena on ohjata toimintayksiköitä kehittämään omavalvontaansa niin, että se perustuu järjestelmällisesti toteutettuun riskienhallintaan ja toimii tarkoituksenmukaisesti osana
tarjottavan palvelun laadunhallintaa ja asiakasturvallisuuden varmistamista. Sosiaalihuollon laadukkaan omavalvonnan varmistaminen on tärkeää, sillä toimintayksiköiden valvonnan painopiste siirtyy jatkossa entistä enemmän omavalvonnan suuntaan.

Asiasanat:

Omavalvonta, ympärivuorokautinen vanhustenhuolto


Päivitetty