Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Työpajatoiminta 2016 - Valtakunnallisen työpajakyselyn tulokset

Ruth Bamming

Vaasa 2017

Aluehallintovirastojen julkaisuja 30/2017
ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5935-33-2 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 1 950 kt)
 

Tiivistelmä:

Tämä raportti on yhteenveto opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesta työpajakyselystä vuodelta 2016. Työpaja on yhteisö, jossa työnteon, tekemällä oppimisen ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön arjenhallintataitoja sekä kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. Työpajojen menetelmiksi ovat vakiintuneet työ- ja yksilövalmennus. Työvalmennuksen avulla kehitetään valmentautujan työkykyä ja työelämässä tarvittavaa osaamista ja yleisiä työelämätaitoja, kun taas yksilövalmennuksella tuetaan toimintakyvyn ja arjenhallinnan kehittymistä. Nuorten työpajoista säädetään nuorisolaissa (Nuorisolaki 1285/2016, ks liite).

Työpajatoimintaan osallistui vuonna 2016 yhteensä 25 770 valmentautujaa, joista 14 867 (57,7 %) oli alle 29-vuotiaita nuoria. Valmentautujien kokonaismäärä sekä nuorten valmentautujien määrä olivat hieman suurempi kuin edeltävänä vuonna (14 733). Työpajojen henkilöstö käsitti toimintavuoden aikana yhteensä 1 826 henkilötyövuotta (htv). Henkilötyövuosien määrä on hieman vähennyt edellisvuosiin verrattuna.

Työpajatoiminta asemoituu julkisen sektorin palvelukokonaisuudessa sosiaalialan palveluiden ja nuorisotyön sekä avointen koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon. Työpajatoiminnan rahoitus on monikanavaista ja se koostuu mm. valtionavusta (OKM, nuorisotoimi), toiminnan ylläpitäjän rahoitusosuudesta, hankerahoituksesta, valmennuspalveluiden tuloista (ostajina mm. KELA, TE-palvelut, sosiaalitoimi, oppilaitokset) sekä muista mahdollisista työtoiminnan tuotoista. Kysely on suunnattu ensisijaisesti niille työpajoille, jotka saivat toimintaansa nuorten työpajatoiminnan kansallista valtionavustusta vuonna 2016. Raportti perustuu kaikkiaan 208 eri organisaatioin tietoihin. Työpajatoiminnan järjestäjinä toimivat yleisimmin kunnat, seutukunnat tai kuntayhtymät (146). Rekisteröityneitä yhdistyksiä on järjestäjinä 33 organisaatiota, säätiöitä 19 ja yrityksiä 5. Kahdella työpajatoimijalla on jokin muu organisaatiomuoto. Kunnassa työpaja toimii nuoriso- ja/tai vapaa-aikatoimen (54), sosiaali- ja/tai terveystoimen (28), sivistys- ja/tai kulttuuritoimen (28), kunnan työllisyyspalvelujen (21), kunnanhallitusten (17) tai muun hallintokunnan alaisuudessa (13). Nykyiset työpajat ovat olleet toiminnassa keskimäärin noin 15 vuotta.

Asiasanat:

nuorten työpajatoiminta; nuoriso; nuorisotyö, nuorisopolitiikka


Päivitetty