Julkaisut 2018

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2018

"Sinne vain on niin mukava mennä" - Yleisten kirjastojen asiakaskyselyn tulokset 2018

Antti Seppänen

Hämeenlinna 2018

Aluehallintovirastojen julkaisuja 47/2018
ISSN 2343-3132 (Verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5890-85-3 (Verkkojulkaisu)

Lue julkaisu  (pdf 450 kt)

Tiivistelmä:

Uudistettu laki yleisistä kirjastoista (492/2016) astui voimaan vuoden 2017 alussa. Siinä on aiempaa kirjastolakia täsmällisemmin määritelty yleisten kirjastojen tehtävät. Nyt toteutetun kyselyn tavoitteena on tuottaa tietoa kirjastoille sekä valtionhallinnolle kehittämisen tueksi. Tavoitteena on myös tarkastella uuden lain toteutumista tällä hetkellä asiakkaiden näkökulmasta. Kyselyyn vastasi 9.4.-6.5.2018 välisenä aikana yhteensä 28 824 vastaajaa. Heistä verkkokyselyyn vastasi 18 211 ja paperilomakkeella 10 613. Kyselyn tuloksiin voi tutustua raportointialustalla osoitteessa: http://survey.taloustutkimus.fi/dashboard/kirjastot_avoin/

Asiakaskyselyn tulokset vahvistavat aiempien vastaavien kyselyiden tulosta siitä, että kuntalaiset ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä kirjastoihin. Kirjastopalvelut keräävät vuodesta ja kyselystä toiseen hyvät arviot (vrt. esim. Kuntaliiton Arttu -kyselyt tai Kansalliskirjaston vanhemmat kyselyt). Tämän raportin tulokset antavat yleiskuvaa valtakunnallisesta tilanteesta, varsinaisia kehittämiskohteita on helpommin löydettävissä kuntakohtaisia vastauksia tarkastelemalla.

Kysely toi tietoa kirjaston asiakkaiden käyttäytymisestä. Suurin osa kyselyyn vastanneista käyttää kirjastoa perinteisillä tavoilla, he käyttävät kokoelmaa ja kaipaavat rauhallista ja hiljaista tilaa. Osa osallistuu myös erilaisiin kirjaston järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin tai vain viettää aikaansa kirjastossa.

Asiasanat:

Kirjastot, asiakaskyselyt, asiakaspalvelu

 


Päivitetty