Julkaisut 2018

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2018

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien käsittely

Ulla Ahonen, Markku Rautio, Janne Laakkonen,
Johanna Rantala, Kari Lehtola, Ansa Sonninen,
Marja Hyvärinen, Marena Paahto, Lari Hölttä

Kuopio 2018

Aluehallintovirastojen julkaisuja 44/2018
ISSN 2343-3132
(verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5885-36-1 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu  (pdf 450 kt)

Tiivistelmä:

Itä-Suomen aluehallintovirasto on vuonna 2015 laatinut kuntien käyttöön tarkoitetun asiakirjan (Dnro ISAVI/277/00.04.00/2015), jossa on käsitelty sisäilmaongelmien selvittämiseen ja vastuisiin liittyvää lainsäädäntöä, eri tahojen roolia sekä kuvattu esimerkinomaisesti sisäilmasto-ongelman käsittelyprosessia koulurakennuksessa. Asiakirjan laatimiseen on osallistunut Itä-Suomen aluehallintovirastosta Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat-, Työsuojelu- sekä Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueet. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelta työryhmässä oli edustettuina ympäristöterveyden, sosiaalihuollon sekä terveydenhuollon toimialat. 

Viime vuosien aikana on noussut keskusteluun julkisten rakennusten, siten myös koulujen terveydelliset olosuhteet, sisäilmasto-ongelmat sekä tilojen käyttäjien oirehdinta. Julkinen keskustelu on ollut vilkasta mutta jossain määrin se on valitettavalla tavalla polarisoitunutta. Tämä on puolestaan aiheuttanut myös tarpeetonta huolta muuttaen tilanteiden johdonmukaisen selvittämisen ja ratkaisemisen aiempaa haasteellisemmaksi. Polarisoitunut keskustelu on ilmeisesti johtanut osaltaan myös viranomaisista tehtyjen kanteluiden kasvaneisiin lukumääriin.

Lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia etenkin terveydensuojelulain (763/1994) sekä sen nojalla annettujen alempi asteisten säädösten osalta. Terveydensuojelulain osalta on 1. päivänä maaliskuuta 2015 astunut voimaan muutos, joka on keskeisesti vaikuttanut asuntojen ja muiden oleskelutilojen valvontaan, terveyshaitan toteamiseen sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämiseen terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi ja todentamiseksi. Terveydensuojelulain muutos on sisältänyt myös siirtymäsäännöksen, jonka mukaan ulkopuolinen asiantuntija, on tietyin edellytyksin saanut toimia terveydensuojeluviranomaisen ulkopuolisena asiantuntijana 24 kuukautta lain voimaantulon jälkeen.

Terveydensuojelulain nojalla on annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015), jota sovelletaan terveydensuojelulain nojalla tehtävään asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan. Kyseinen asetus on astunut voimaan 15. päivänä toukokuuta 2015. Asumisterveysasetuksen soveltamisohje valmistui vuoden 2016 aikana (Valviran ohje 8/2016). Soveltamisohje korvasi aiemmin julkaistun asumisterveysohjeen (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1).

Työsuojelussa on päivitetty terveyshaittojen ja -vaarojen valvontaan liittyvää ohjeistusta. Aiheeseen liittyen on laadittu "Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3/2016: Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamien terveyshaittojen ja -vaarojen valvonta" -julkaisu.

Valviran johdolla on valmisteltu myös ohjetta koulun ja päiväkodin terveyshaitan ennaltaehkäisemiseen sekä selvittämiseen. Kyseinen ohje tulee aikanaan täydentämään sosiaali- ja terveysministeriön asetusta asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) sekä Valviran laatimaa asetuksen soveltamisohjetta.

Tämä julkaisu on siis edellä mainitun vuonna 2015 laaditun asiakirjan päivitys. Lainsäädäntö- sekä ohjepäivitysten lisäksi on katsottu tarpeelliseksi täsmentää sisäilmasto-ongelmien käsittelyyn osallistuvien tahojen rooleja ja vastuita. Terveydenhuollon osalta muun muassa kouluterveydenhuollon rooli on pyritty huomioimaan julkaisussa aiempaa selkeämmin. Myös koulun ja opetuksen järjestäjän roolia on yritetty terävöittää.

Julkaisu ja siinä kuvattu prosessi toimii suuntaa-antavana ohjeistuksena. Jokainen kohde ja tapaus on käsiteltävä kaikissa tapauksissa voimassa olevan lainsäädännön sekä olemassa olevien ohjeistusten mukaisesti tapauskohtaista harkintaa noudattaen. Onnistunut sisäilmasto-ongelmien käsittelyprosessi ja hallinta edellyttää aina aktiivista otetta ja vuoropuhelua eri tahojen yhteistyönä, avointa viestintää sekä riittäviä lähtötietoja,

Asiasanat:

kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto, terveydensuojeluviranomainen, työsuojeluviranomainen, sisäilmasto-ongelma, lastensuojelu, työturvallisuus, opiskeluhuolto, hyvinvointisuunnitelma, sisäilmatyöryhmä, olosuhdehaitta, terveyshaitta, oirekysely,


Päivitetty