Julkaisut 2018

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2018

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostot ja kunnallisen nuorisotyön palvelut PSAVI-alueen kunnissa 2018

Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart

Aluehallintovirastojen julkaisuja 58/2018
ISSN 2343-3132
(Verkkojulkaisu),
ISBN 978-952-5900-43-9 
(Verkkojulkaisu

Oulu 2018

Lue julkaisu (pdf 510 kt)

Tiivistelmä

Vuonna 2011 monialainen yhteistyö lisättiin nuorisolakiin säätämällä nuorten ohjaus- ja palveluverkostoista luvussa 3 Kuntien nuorisotyö ja -politiikka, pykälässä 7a. Lain mukaan kunnassa oli oltava verkosto, johon kuuluivat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Laissa määrättiin verkostolle neljä tehtävää. Nuorille suunnattujen palvelujen keskinäisen toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä oli

  1. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
  2. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus;
  3.  suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi;
  4. edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.

Kun nuorisolaki uudistettiin vuonna 2016 monialaisen yhteistyön pykälä muuttui jonkin verran. Pykälän paikka on edelleen luvussa 3, mutta luvun nimeä on täydennetty: Kuntien nuorisotyö ja -politiikka sekä monialainen yhteistyö. Monialainen yhteistyö on uudessa laissa pykälässä 9. Kunnissa on edelleen oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, mutta laissa ei enää määritellä, ketä verkostoon tulee kuulua. Kunnat määrittelevät verkoston kokoonpanon itse omien tarpeidensa näkökulmasta. Hallituksen esityksessä eduskunnalle todetaan, että verkoston kokoonpanosta ei enää säädetä. Mutta tarkoituksena on, että verkostoon kuuluisivat edelleen tarpeen mukaan opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimien sekä työ-, poliisi- ja puolustushallinnon edustajat. Esityksen mukaan verkostossa voisi olla edustettuina myös muita viranomaisia, esimerkiksi kunnan kulttuuri-, liikunta- ja kirjastotoimi.

Uudessa laissa on kolme tehtävää. Verkoston tai muun vastaavan yhteistyöryhmän tehtävänä on:

  1. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
  2.  edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta;
  3. edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi.

Tehtäviä ei ole vähennetty vaan uuteen lakiin yhdistettiin vanhan lain neljä tehtävää kahdeksi tehtäväksi ja lisättiin kolmas, uusi tehtävää.

Asiasanat

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, kunnallinen nuorisotyö, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa


Päivitetty