Julkaisut 2018

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2018

Tilannekuvan tuottaminen, hyödyntäminen ja jakaminen
- Kriittinen nykytilan tarkaste,
 

Hannu  Rantanen

Vaasa 2018

Aluehallintovirastojen julkaisuja 42/2018
ISSN 2343-3132
 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5935-35-6 (verkkojulkaisu)

Tilannekuvan tuottaminen, hyödyntäminen ja jakaminen (PDF 1 500 kt)

Tiivistelmä:

Turvallisuuden ja yhteiskunnan toimintojen jatkuvuuden varmistaminen vaatii yhteistoimintaa. Toimintojen koordinointi ja resurssien kohdistaminen edellyttää tietojen jakamista ja saadun tiedon jäsentämistä oikeiden ja oikea-aikaisten toimenpiteiden tekemiseksi. Tätä haastetta helpottamaan on käyttöön tullut alun perin sotilaskäytössä kehittynyt Tilannekuva-käsite. Sitä tarjotaan erityisesti varautumiseen ja vaara- ja häiriötilanteiden hoitamiseen liittyvään suunnitteluun itsestään selvänä vaatimuksena ja keinona asioiden hoitamiseen. Useissa hallinnon suunnitelmissa ja raporteissa tilannekuva esiintyy tärkeänä käsitteenä ilman, että sitä edes määriteltäisiin, saati kerrottaisiin sen tietosisältöä tai käyttötarpeita laajemmin kuin viittaamalla päätöksentekoon.

Tilannekuvakäsitteen merkitys ei ole yksiselitteinen ja usein sen synonyyminä käytetään termiä tilannetietoisuus. Joissain yhteyksissä esiintyy myös termi tilanneymmärrys ja vieläpä kokonaistilannearvio.

Tässä työssä on käyty läpi valtionhallinnon viimeaikaisten strategioiden, työryhmien, selvitysmiesten ja tutkimushankkeiden tuotoksia ja tarkasteltu miten niissä on tilannekuva määritelty, mitkä ovat sen käyttötarpeet sekä tietosisältö. Käsitellyt raportit kattavat n. 15 vuoden aikajänteen mutta kovin merkittävää kehitystä ei aiheen käsittelyssä ole tapahtunut. Tilannekuvan lisäksi on mukaan tullut termi tilannetietoisuus ja sen jälkeen tilanneymmärrys ilman, että nämä olisivat erityisesti jäsentäneet asiaa eteenpäin. Merkillepantavaa on erityisesti se, että nimenomaan tilannekuvaprosessin kehittämiseen tarkoitetut hankkeet kuten hallituksen esitys tilannekuvatoiminnasta, jättävät aiheen käsittelyn epätarkaksi ja pintapuoliseksi.

Käsitys, jonka mukaan tilannekuva on ikään kuin automaattisesti olemassa ilman, että sen sisältöä, tuottamista ja elinkaarta suunniteltaisiin, on haittana erityisesti pitkäkestoisissa monitoimijatilanteissa, joissa tilanne kehittyy ja eri toimijoiden tilannekuvat ovat tärkeitä kokonaiskäsityksen muovaamisessa.

Tilannekuvan tarpeen määrittely, muodostaminen ja käyttö vaatii huolellista suunnittelua. Tätä varten työssä on pureuduttu ilmiöön lähemmin ja tarkasteltu laajemmin tilannekuvan tietosisältöä, tilannekuvan muodostamista, jakamista ja käyttötarpeita. Työn tavoitteena on ollut keskittyä aluehallinnon tarpeeseen pystyä muodostamaan ja jakamaan alueellinen, poikkihallinnollinen yhteinen käsitys pitkäkestoisten häiriötilanteiden vaikutuksista ja niistä selviämisestä. Työ on tehty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimeksiannosta osana neljä vuotta kestänyttä alueellisen ja poikkihallinnollisen tilannekuvan kehittämistyötä.

Asiasanat:

Tilannekuva


Päivitetty