Julkaisut 2018

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2018

Työpajatoiminta 2017 - valtakunnallisen työpajakyselyn tulokset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ruth Bamming
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Merja Hilpinen

Vaasa 2018

Aluehallintovirastojen julkaisuja 50/2018
ISSN 2343-3132
(verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5935-37-0  (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu  (2 200 kt)

Tiivistelmä

Tämä raportti on yhteenveto opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesta työpajakyselystä vuodelta 2017. Työpaja on yhteisö, jossa työnteon, tekemällä oppimisen ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön arjenhallintataitoja sekä kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. Työpajojen menetelmiksi ovat vakiintuneet työ- ja yksilövalmennus. Työvalmennuksen avulla kehitetään valmentautujan työkykyä ja työelämässä tarvittavaa osaamista ja yleisiä työelämätaitoja, kun taas yksilövalmennuksella tuetaan toimintakyvyn ja arjenhallinnan kehittymistä. Nuorten työpajoista säädetään nuorisolaissa (Nuorisolaki 1285/2016, ks liite).
Vastausten perusteella työpajatoimintaan osallistui vuonna 2017 yhteensä 26 111 valmentautujaa, joista 14 256 (54,6 %) oli alle 29-vuotiaita nuoria. Valmentautujien kokonaismäärä oli hieman suurempi kuin edeltävänä vuonna (2016: 25 770), nuorten valmentautujien määrä oli hieman pienempi (2016: 14 867). Työpajojen henkilöstö oli toimintavuoden aikana yhteensä 1 965 henkilötyövuotta (htv). Henkilötyövuosien määrä on kasvanut 7,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Työpajatoiminta asemoituu julkisen sektorin palvelukokonaisuudessa sosiaalialan palveluiden ja nuorisotyön sekä avointen koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon. Työpajatoiminnan rahoitus on monikanavaista ja se koostuu mm. valtionavusta (OKM, nuorisotoimi), toiminnan ylläpitäjän rahoitusosuudesta, hankerahoituksesta, valmennuspalveluiden tuloista (ostajina mm. KELA, TE-palvelut, sosiaalitoimi, oppilaitokset) sekä muista mahdollisista työtoiminnan tuotoista. Kysely on suunnattu ensisijaisesti niille työpajoille, jotka saivat toimintaansa nuorten työpajatoiminnan kansallista valtionavustusta vuonna 2017. Raportti perustuu kaikkiaan 213 eri organisaatioin tietoihin.

Asiasanat

nuorten työpajatoiminta; nuoriso; nuorisotyö, nuorisopolitiikka


Päivitetty