Julkaisut 2018

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2018

Yhteinen näky, yhteinen ymmärrys – Kuntien monialainen yhteistyö nuorten palvelujen ja kasvu- ja elinolojen kehittämisessä 2017

Kirsi Autio
Ruth Bamming

Mikkeli 2018

Aluehallintovirastojen julkaisuja 56/2018
ISSN 2343-3132 
(verkkojulkaisu)
ISBN-978-952-5885-37-8 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 2,6 Mt)

Tiivistelmä:

Tämä raportti esittelee keväällä 2018 toteutetun kyselyn tulokset, jolla selvitettiin nuorten monialaisten yhteistyöverkostojen toteutumisen tilaa kunnissa vuonna 2017. Selvityksen toteuttivat aluehallintovirastot yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen kanssa. Selvityksen kohde perustuu vuonna 2017 voimaan tulleeseen nuorisolakiin (1285/2016) ja sen 9 §:ään monialaisesta yhteistyöstä. Kysely lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja sen vastausprosentti oli 97. Verkostoista käytetään raportissa nimitystä nuorten ohjaus- ja palveluverkostot.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto toimi 255 vastanneessa kunnassa vuonna 2017. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto puuttui kokonaan 11 prosentissa vastanneita kuntia. Lähes kaikissa verkostoissa edustettuina olivat nuoriso-, sosiaali- ja opetustoimi. Työ-, poliisi- ja puolustushallinnon edustajien osallistuminen verkostoon oli hieman vähentynyt. Nuoria oli mukana joka kolmannessa verkostossa, mikä tarkoittaa, että nuorten osuus oli yli kaksinkertaistunut vuoden 2014 tilanteeseen nähden.

Monialaiselle yhteistyölle on laissa säädetty kolme tehtävää. Lakisääteisten tehtävien näkökulmasta nuorten ohjaus- ja palveluverkostot olivat onnistuneet vuonna 2017 parhaiten ensimmäisen tehtävän toteuttamisessa. 70 prosenttia vastaajista oli koonnut ja hyödyntänyt nuorten kasvu- ja elinolotietoja. Vajaa puolet verkostoista oli toteuttanut verkostoille määriteltyä toista tehtävää palvelujen yhteensovittamisesta. Nuorten omaehtoisen toiminnan edistäminen on lakisääteisistä tehtävistä uusin ja osalle verkostotoimijoita se näyttäytyi vielä verkoston toiminnalle vieraana ja enemmänkin nuorisotoimen kenttään kuuluvana. Vuonna 2017 nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen työskentelyssä painottuivat vastausten perusteella erityisesti nuorten koulutusta, työllistymistä ja nivelvaiheyhteistyötä koskevat asiat.

Kyselyn tulosten perusteella nuorten ohjaus- ja palveluverkostot onnistuivat työssään, kun verkosto toimi säännöllisesti, avoimesti ja tarvittaessa nopeasti eli verkostossa pystyttiin tarttumaan ajankohtaisiin, nuorten kasvu- ja elinoloihin liittyviin asioihin jaetun tiedon pohjalta. Yhteinen näky työn tavoitteesta motivoi verkostotyöhön ja edisti asioiden viemistä keskustelusta käytäntöön. Raportista käy myös ilmi, että verkostotyöskentelyyn liittyy myös paljon ongelmia ja ratkaistavia asioita. Näistä suurimpia ovat osallistujien vaihtuvuus, sitoutumattomuus, ajanpuute sekä nuorten ohjaus-ja palveluverkoston tavoitteiden ja tehtävien epäselvyys ja aseman hahmottomuus suhteessa muihin verkostoihin ja kunnan päätöksentekoon..

Asiasanat:

monialainen yhteistyö, nuoret, nuorisotoiminta, nuorten ohjaus- ja palveluverkosto

 


Päivitetty