Kantelun tekeminen aluehallintovirastoon

Kuka voi tehdä kantelun?

Kantelun voi tehdä kuka tahansa. Kantelun voi tehdä itseään koskevasta asiasta, mutta kannella voi myös toisen puolesta tai yhdessä muiden kanssa.

Jos kantelu koskee salassa pidettäviä asioita, tulee sellaisen kantelijan, joka kantelee toista henkilöä koskevassa asiassa, toimittaa valtakirja (Oikeusturva -  Kantelut: Valtakirja) henkilöltä, jonka asiassa kantelu on tehty. Myös muut lailliset edustajat (esimerkiksi huoltaja tai edunvalvoja) voivat kannella edustamansa henkilön asiassa, joka kuuluu edustajan tehtäviin. Kantelu voidaan tutkia, vaikka valtakirjaa ei toimiteta, mutta tällöin kantelija ei voi saada asiaa koskevia asiakirjoja eikä asiassa tehtyä päätöstä.

Kuinka kantelu tehdään?

Kantelu tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti suomeksi tai ruotsiksi. Aluehallintovirasto suosittelee, että kantelu tehdään lomakkeella (Oikeusturva - Kantelut: Hallintokantelu). Kantelun voi tehdä myös vapaamuotoisesti.

Kantelussa tulee olla myös kantelijan yhteystiedot. Aluehallintovirasto ei voi lähettää päätöstä tai vastausta, joka koskee salassa pidettäviä asioita kantelijalle sähköpostilla. Tämän vuoksi kantelussa tulee olla kantelijan postiosoite.

Kantelun voi postittaa tai jättää allekirjoitettuna aluehallintoviraston kirjaamoon. Kantelun voi toimittaa myös sähköpostitse aluehallintoviraston kirjaamoon.  Kantelija lähettää sähköpostiviestin omalla vastuullaan.

Tavallisella sähköpostilla lähetetty kantelu ei kulje tietoverkossa suojatussa muodossa, joten salassa pidettävien tietojen tietoturva voi vaarantua. Käytä aina suojattua sähköpostiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia tietoja. Huomioi, että suojattu yhteys toimii vain oheisessa osoitteessa.  Linkki: Suojattu sähköposti.

Aluehallintovirasto pitää suositeltavana, etteivät kantelijat lähettäisi salassa pidettäviä asioita tavallisella sähköpostilla erityisesti kannellessaan toisen henkilön asiassa.
 

Mitä kantelusta tulee käydä ilmi?

Kantelun tulisi sisältää seuraavat tiedot:

  • kantelussa mainitaan se taho, jonka toimintaan kantelija on ollut tyytymätön
  • kantelussa yksilöidään, mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä kantelija pitää virheellisenä tai epäasianmukaisena
  • kantelussa kuvataan yllä mainittu menettely tai tapahtuma lyhyesti ja selkeästi, sekä kerrotaan kantelijan käsitys siitä, millä perusteella kyseinen menettely on ollut virheellistä
  • kantelussa mainitaan ajankohta, johon kantelu kohdistuu.

 

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa