Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen

Avustus on tarkoitettu nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin. (Avustusta nuorisotyön ja -toiminnan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä). Avustusta voi hakea myös nuorisotyön alueelliseen koordinaatioon.

Avustus on tarkoitettu myös nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeisiin. Aiemmin erillinen nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankeavustushaku on nyt yhdistetty tähän avustushakuun.

Aluehallintovirastot jakavat avustuksia nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin.

Avustuksen hakijana voi olla yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille tai työryhmille.

Avustusten hakuaika on 7.1. – 13.11.2020. Saapuneet hakemukset kootaan yleensä 3–4 kertaa vuoden aikana avustuspäätösten tekemistä varten. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa avustuksiin yhteensä enintään 2,2 milj. euroa.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä:

  • Nuorisolaki (1285/2016)
  • Valtionavustuslaki (688/2001)

Valtionavustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/

Hakuilmoitusja -ohje (2020), pdf

Tietoa alueelta

214 000 euroa avustusta nuorisotyön hankkeisiin

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 214 125 euroa alueellisiin ja paikallisiin nuorisotyön hankkeisiin. Vuoden 2019 avustus oli haettavana koko vuoden 13.12.2019 saakka ja sitä myönnettiin Itä-Suomessa yhteensä 10 paikalliselle hankkeelle. Avustusta haettiin liki 906 842 euroa 29 hankkeelle.

Avustusta saaneilla hankkeilla käynnistetään tai kehitetään nuorisotoimintaa. Osalla hankkeista lisätään nuorten tieto- ja neuvontatyötä ja kehitetään digitaalista nuorisotyötä.

Hankkeiden avulla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta, vaikuttamista ja yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Avustusta saaneet hankkeet tarjoavat nuorille mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen. Hankkeilla voidaan kehittää ja kokeilla uusia toimintamalleja tai auttaa vakiinnuttamaan toimintaa.

Aluehallintovirasto avustaa kutakin hanketta enintään kolme vuotta. Avustus myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja: suunnittelija Aino Tormulainen, p. 0295 016 807, etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty