Kantelun käsittely

Kanteluun perehtyminen ja alustava arvio

Aluehallintovirasto perehtyy kanteluun ja ryhtyy  alustavan arvion perusteella niihin toimenpiteisiin, joihin se kantelun perusteella katsoo olevan aihetta.

Kantelu voi sisältää useita eri kysymyksiä, joiden kohdalla selvittämistarpeet voivat vaihdella. Jos kantelun johdosta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, siitä ilmoitetaan mahdollisimman pian kantelun tekijälle.

Aluehallintovirasto pyytää kantelijaa tarvittaessa täydentämään kanteluaan, jos kantelussa ei ole asian käsittelemiseksi riittäviä tietoja. Aluehallintovirasto voi myös jättää kantelun tutkimatta, jos kantelu on puutteellinen.

Kantelua ei tutkita, jos

  • kantelussa on kyse jo aiemmin hallintokanteluna tutkitusta asiasta eikä kantelussa ole esitetty mitään uutta asiaan vaikuttavaa
  • asia ei kuulu aluehallintoviraston toimivaltaan
  • asia on vanhentunut
  • asia on vireillä toimivaltaisessa viranomaisessa
  • asiassa voidaan hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin.

Aluehallintovirasto voi kanteluun perehdyttyään todeta, että kantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin, jos

  • ei ole syytä epäillä lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden täyttämättä jättämistä

Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehty kantelu

Hallintolain nojalla kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Arvioidessaan sitä, onko kantelun tutkimiseen erityistä syytä, aluehallintovirasto kiinnittää huomiota muun muassa asian yleiseen merkitykseen, asian merkitykseen kantelijalle sekä asian merkitykseen kantelun kohteelle.

Jotta aluehallintovirasto voi arvioida erityisen syyn olemassaoloa, on kantelijan syytä kuvata virheelliseksi katsomansa menettely selvästi. Kantelija voi lisäksi kertoa, miksi kantelun tutkimiseen on erityistä syytä.

Selvitysten hankkiminen

Tehtyään alustavan arvion siitä, mihin toimenpiteisiin kantelun johdosta ryhdytään, aluehallintovirasto hankkii asiassa tarpeelliseksi katsomansa selvitykset. Aluehallintovirasto kuulee kantelun kohdetta tarvittaessa. Kantelun kohteelle lähetetään kuulemisen yhteydessä kaikki kantelijan toimittamat asiakirjat.

Aluehallintovirasto kuulee kantelijaa saatujen selvitysten johdosta, mikäli aluehallintovirasto pitää sitä tarpeellisena.

Päätöksen antaminen

Päätös toimitetaan kantelijalle pääsääntöisesti postitse.

Silloin, kun toisen henkilön asiassa tehty kantelu koskee salassa pidettäviä asioita, eikä kyseisen henkilön valtakirjaa ole toimitettu aluehallintovirastoon, ei päätöstä toimiteta kantelijalle. Kantelijalle ilmoitetaan kuitenkin siitä, että kantelu on ratkaistu.

Aluehallintovirasto toimittaa kanteluasiassa annetun päätöksen kantelun kohteelle, mikäli tätä on kuultu asiassa. Aluehallintovirasto voi antaa päätöksen kantelun kohteelle tiedoksi myös silloin, kun tätä ei ole kuultu.

Kantelun tutkiminen aluehallintovirastossa on maksutonta. Päätöksestä ja asiakirjoista myöhemmin pyydetyistä jäljennöksistä voidaan periä kopiomaksu.

Kanteluun annettu päätös ja asiassa toimitetut asiakirjat ovat julkisia, jollei lainsäädännössä ole erikseen säädetty niiden olevan salassa pidettäviä. Salassa pidettäviä ovat esimerkiksi henkilön terveydentilaa, sosiaalihuollon asiakkuutta ja taloudellista tilaa kuvaavat asiakirjat. Aluehallintoviraston käsittelemistä kanteluista suurin osa sisältää salassa pidettäviä tietoja.

Kanteluun annetusta päätöksestä ei voi valittaa.

Päivitetty