Potilaan asema ja oikeudet

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo alueensa perusterveydenhuoltoa (terveyskeskukset), erikoissairaanhoitoa (sairaalat, poliklinikat), yksityisiä terveydenhuollon laitoksia sekä terveydenhuollon ammatinharjoittajia.

Potilaan oikeuksiin kuuluvat mm:

  • hoitoon pääsy
  • kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta
  • potilasasiamiesjärjestelmä
  • muistutus ja kantelu

Hoitoon pääsy

Aluehallintovirasto valvoo hoitotakuulain mukaista hoitoon pääsyä sekä siitä tiedottamista väestölle terveyskeskuksissa sekä yksittäisillä erikoisaloilla.

Kaikki kiireellistä hoitoa tarvitsevat saavat Suomessa apua välittömästi terveyskeskusten ja sairaaloiden päivystysvastaanotoilla, riippumatta potilaan asuinkunnasta. Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään.

Kiireetöntä hoitoa tarjotaan kunnan asukkaille terveyskeskuksissa. Hoitoon pääsylle on annettu määräajat.

Laajennettu kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta

 Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman 2 ja 3 luvussa tarkoitettujen palvelujen saamiseksi. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Valinta ei koske 16 §:ssä tarkoitettua kouluterveydenhuoltoa, 17 §:ssä tarkoitettua opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää 25 §:ssä tarkoitettua kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle.

Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Muu valinnan mahdollisuus

Potilaalla on mahdollisuus valita häntä terveydenhuollon yksikössä hoitava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. Potilaan jatkohoito on toteutettava siten, että hänet ohjataan häntä aiemmin hoitaneen lääkärin tai hammaslääkärin hoitoon, aina kun se hoidon asianmukaisen järjestämisen kannalta on mahdollista.

Potilasasiamies

Potilaslaki takaa sinulle potilaana tietyt oikeudet. Näitä ovat: oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun, hoidon tapahtuminen yhteisymmärryksessä potilaan kanssa, tiedon saantioikeus, tietosuoja sekä potilasasiamiesjärjestelmä. Potilaiden yhdenvertaisuus edellyttää, että riippumatonta ja laadukasta potilasasiamiespalvelua on saatavillasi paikkakunnasta tai terveydenhuollon toimintayksiköstä riippumatta.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  1. neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  2. avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun tekoon liittyvissä asioissa
  3. avustaa potilasta potilasvahinkoon liittyvissä asioissa
  4. tiedottaa potilaan oikeuksista
  5. toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hänen yhteystietonsa saat hoitopaikasta.

Muistutus tai kantelu

Jos potilaana tai hänen omaisenaan olet tyytymätön terveydenhuollossa saatuun hoitoon tai kohteluun, asia kannattaa heti ottaa puheeksi hoitohenkilökunnan kanssa. Jos ongelmaa ei saada tyydyttävästi selvitettyä tai ratkaistua, potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus tehdä kirjallinen muistutus hoitavan yksikön johtajalle tai ääritilanteessa kannella asiasta. Muistutukseen on saatava vastaus kohtuullisessa ajassa (noin 1 kk).

Terveydenhuoltoa koskeva kantelu tehdään vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella potilas on ollut hoidettavana. Jos hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa, kantelu tehdään Valviraan.

Kantelusta tulee käydä ilmi se laitos tai ammattihenkilö, jonka toimintaan kantelija on tyytymätön, sekä ne perusteet, joiden takia hoito tai menettely on koettu epäasian-mukaisena. Myös kantelijan nimi, osoite ja muut mahdolliset yhteystiedot tulee mainita selvästi.

Kantelun tutkiminen on maksutonta ja se käsitellään puolueettomasti. Aluehallintovirasto antaa kanteluun kirjallisen päätöksen.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa


Päivitetty

Oikopolut

muualla verkossa