Potilaan asema ja oikeudet

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo alueensa perusterveydenhuoltoa (terveyskeskukset), erikoissairaanhoitoa (sairaalat, poliklinikat), yksityisiä terveydenhuollon laitoksia sekä terveydenhuollon ammatinharjoittajia.

Potilaan oikeuksiin kuuluvat mm:

  • hoitoon pääsy
  • kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta
  • potilasasiamiesjärjestelmä
  • muistutus ja kantelu

Hoitoon pääsy

Aluehallintovirasto valvoo hoitotakuulain mukaista hoitoon pääsyä sekä siitä tiedottamista väestölle terveyskeskuksissa sekä yksittäisillä erikoisaloilla.

Kaikki kiireellistä hoitoa tarvitsevat saavat Suomessa apua välittömästi terveyskeskusten ja sairaaloiden päivystysvastaanotoilla, riippumatta potilaan asuinkunnasta. Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään.

Kiireetöntä hoitoa tarjotaan kunnan asukkaille terveyskeskuksissa. Hoitoon pääsylle on annettu määräajat.

Kiireettömän hoidon hoitopaikan valintaoikeus

Potilaana voit valita, mistä kuntasi terveyskeskuksen terveysasemalta saat terveydenhuoltolain 2 ja 3 luvussa tarkoitetut terveydenhuollon palvelut. Valintaoikeuden piiriin kuuluvat: terveysneuvonta ja terveystarkastukset, seulonnat, neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, iäkkäiden neuvontapalvelu, todistukset, sairaanhoito/tutkimus/hoito /hoitotarvikkeet/ lääkinnällinen kuntoutus, kotisairaanhoito, suun terveydenhuolto, mielenterveystyö, päihdetyö ja lääkinnällinen kuntoutus.

Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä sille terveysasemalle, jota henkilö käyttää että sille, jonka hän valitsee. Vaihdon voi tehdä vuodeksi kerrallaan eikä sitä voi keskeyttää kesken vuoden.

Asiakas/potilas joka asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pidemmän aikaa kotikuntansa ulkopuolella esim. opiskelun, työn, vapaa-ajan vieton tai muun vastaavan syyn vuoksi, voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kotikuntansa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta.

Asiakkaan/potilaan on tehtävä tällöinkin kirjalliset ilmoitukset terveysaseman vaihtamisesta ja toimitettava hoitosuunnitelma omalta terveysasemalta sille terveysasemalle, johon hoitosuunnitelman mukainen hoito siirretään.

Potilasasiamies

Potilaslaki takaa sinulle potilaana tietyt oikeudet. Näitä ovat: oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun, hoidon tapahtuminen yhteisymmärryksessä potilaan kanssa, tiedon saantioikeus, tietosuoja sekä potilasasiamiesjärjestelmä. Potilaiden yhdenvertaisuus edellyttää, että riippumatonta ja laadukasta potilasasiamiespalvelua on saatavillasi paikkakunnasta tai terveydenhuollon toimintayksiköstä riippumatta.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  1. neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  2. avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun tekoon liittyvissä asioissa
  3. avustaa potilasta potilasvahinkoon liittyvissä asioissa
  4. tiedottaa potilaan oikeuksista
  5. toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hänen yhteystietonsa saat hoitopaikasta.

Muistutus tai kantelu

Jos potilaana tai hänen omaisenaan olet tyytymätön terveydenhuollossa saatuun hoitoon tai kohteluun, asia kannattaa heti ottaa puheeksi hoitohenkilökunnan kanssa. Jos ongelmaa ei saada tyydyttävästi selvitettyä tai ratkaistua, potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus tehdä kirjallinen muistutus hoitavan yksikön johtajalle tai ääritilanteessa kannella asiasta. Muistutukseen on saatava vastaus kohtuullisessa ajassa (noin 1 kk).

Terveydenhuoltoa koskeva kantelu tehdään vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella potilas on ollut hoidettavana. Jos hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa, kantelu tehdään Valviraan.

Kantelusta tulee käydä ilmi se laitos tai ammattihenkilö, jonka toimintaan kantelija on tyytymätön, sekä ne perusteet, joiden takia hoito tai menettely on koettu epäasian-mukaisena. Myös kantelijan nimi, osoite ja muut mahdolliset yhteystiedot tulee mainita selvästi.

Kantelun tutkiminen on maksutonta ja se käsitellään puolueettomasti. Aluehallintovirasto antaa kanteluun kirjallisen päätöksen.

Tietoa alueelta


Päivitetty

Oikopolut

muualla verkossa

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa