Tiedon saanti asiakirjoista

Aluehallintoviraston (AVI) asiakirjat ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole lailla erikseen rajoitettu. Asiakirjojen ja tietojen julkisuus arvioidaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja erityislaeissa mahdollisesti olevien säädösten perusteella. 

Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. 

Tiedon antaminen asiakirjasta, joka ei ole vielä julkinen, on viranomaisen harkinnassa.

Asiakirjojen ja tietojen julkisuutta rajoittavat säädöksissä yksilöidyt salassapitoperusteet (kuten tiedon luonne terveydentilaa, vammaisuutta ja terveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa, liike- tai ammattisalaisuuksia ja taloudellista asemaa koskevana). Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta voi saada tiedon vain, jos niin erikseen säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto asiakirjan julkisesta osasta voidaan antaa, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.

Asianosaisella on tietyin edellytyksin oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos se voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.  Jokaisella on niin ikään tietyin edellytyksin oikeus saada tieto häntä itseään koskevasta asiakirjasta. 

AVI voi pyynnöstä tuottaa tietoaineistoja hallussaan olevista rekistereistä.

Päivitetty