Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Terrafame Oy:n Sotkamon kaivos hakee uutta ympäristö- ja vesitalouslupaa

Pohjois-Suomi

Terrafame Oy on hakenut uutta ympäristö- ja vesitalouslupaa yhtiön Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen ja metallitehtaan toiminnoille. Aluehallintovirasto on aloittanut lupamenettelyyn kuuluvan tiedottamisen, jossa hakemus on laajasti nähtävänä muistutusten, mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 1.3.2019 mennessä.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua internetissä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Asiakirjat ovat nähtävänä 31.12.2018–1.3.2019 Kajaanin, Sotkamon ja Sonkajärven kunnanvirastoissa.

Voimassa olevan määräaikaisen ympäristöluvan mukainen kaivoksen kokonaislouhintamäärä on 45 Mt/v, josta sivukiveä 30 Mt/v ja malmia 15 Mt/v. Kaivoksen lopputuotteina syntyy nikkeliä, sinkkiä, kuparia sekä kobolttia sisältäviä metallisulfideja. Ympäristöluvan mukainen nikkelituotanto on enintään 30 000 t/v. Tuotantoprosessi koostuu louhinnasta, murskauksesta, agglomeroinnista, kasaliuotuksesta ja metallien talteenotosta. Lisäksi keskeisiin toimintoihin kuuluvat räjähdysaineiden tuotanto ja varastointi, hapen, vedyn, rikkivedyn ja kalkkituotteiden valmistus, kemikaalien käsittely ja varastointi, höyryn ja lämmön tuotanto, prosessijätteiden kaatopaikat, sivukivien ja pintamaiden jätealueet, raakaveden hankinta ja siihen liittyvä säännöstely, louhoksen kuivanapito sekä jätevesien käsittelyjärjestelmät erikseen prosessi- ja talousjätevedelle.

Yhtiö hakee ympäristönsuojelulain mukaista lupaa kaikille nykyisille toiminnoille sekä seuraaville keskeisimmille uusille toiminnoille ja muutoksille:

 • malmin louhinnan kasvattaminen määrään 18 Mt/v ja sivukiven vastaavasti määrään 45 Mt/v
 • metallien tuotannon kasvattaminen: Ni 37 000 t/v, Zn 80 000 t/v, Cu 5 000 t/v, Co 1 500 t/v ja U 250 t/v
 • uusien ensimmäisen vaiheen liuotusalueiden lohkojen 5–6 rakentaminen vaiheittain ja niiden tuotannollinen käyttö
 • toisen vaiheen liuotusalueen lohkojen 1–4 korottaminen tasolle +315 m sekä uusien lohkojen 5–8 rakentaminen ja tuotannollinen käyttö (korkotaso enintään +330 m)
 • kipsisakka-altaan 1 (lohkot 2-3) korottaminen tasoon +232 m, altaan 2 (lohkot 4-6) korottaminen tasoon +235 m ja altaiden 1 ja 2 käytön jatkaminen sekä uuden kipsisakka-altaan 3 rakentaminen
 • sivukivialueen KL2 lohkon 5 rakentaminen
 • esineutralointisakan uudelleen liuottaminen toisen vaiheen liuotusalueella
 • uuden vesienkäsittelyaltaan rakentaminen Latosuon altaan tilalle
 • kaupallinen maa-aineslain tarkoittama kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus.

Vesilain mukainen hakemus koskee uusina hankkeina Salmisen osittaista kuivatusta ja täyttöä sekä sen valuma-alueen muokkausta, purkuputken ejektoreilla tapahtuvaa vedenottoa Nuasjärvestä, rakennettavien uusien alueiden alle jäävien vesialueiden kuivatusta ja vesilain 2 luvun 11 §:n muuttamiskiellosta poikkeamista alle 1 hehtaarin kokoisten lampien osalta.

Uusilla vesitaloushankkeilla ei ole hakijan mukaan haitallisia vaikutuksia lähialueen vesistöihin.

Hakijan ilmoittamat tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä

Kaivoksen keskeiset, ilmaan johdettavat päästöt koostuvat pääasiassa metallitehtaan rikkivetypitoisista hönkäpäästöistä sekä louhinnan, malmin käsittelyn, kaivosliikenteen ja energiantuotantoyksiköiden hiukkas-, typenoksidi- ja rikkidioksidipäästöistä. Hankesuunnitelman mukaisen toiminnan muutoksen ei ennalta arvioiden katsota sanottavasti lisäävän ilmaan johdettavia päästöjä. Hakemuksen mukaan kaivostoiminnasta ei aiheudu häiritseviä melupäästöjä päivä- tai yöaikaan. Muun muassa räjäytystoiminnasta syntyvä matalataajuinen melu voidaan kuitenkin kuulla kaukanakin melulähteestä.

Hakemuksen mukaiset laskennalliset enimmäisvuosikuormitukset ja pitoisuusrajat perustuvat sekä nykyisen purkuputken kautta Nuasjärveen johdettavaan arvioituun enimmäisvesimäärään (7 500 000 m3/v) että kaivoksen lähivesistöihin johdettaviin arvioituihin enimmäisvesimääriin (yhteensä 1 250 000 m3/v). Keskuspuhdistamolla käsiteltyjen jätevesien sulfaattipitoisuus on tällä hetkellä noin 2 000 mg/l. Hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaan Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen vuoden 2017 kokonaispäästöt alittavat voimassa olevat luparaja-arvot. Hakijan arvion mukaan kokonaiskuormitus ei tule jatkossa lisääntymään. Hakija varautuu esittämillään luparaja-arvoilla poikkeuksellisen sateiseen vuoteen ja sen aiheuttamiin juoksutustarpeisiin.

Hakija on esittänyt Nuasjärveen johdettaville jätevesille (purkuputki) soveltuvimmaksi purkupaikaksi nykyistä paikkaa. Vaihtoehtoisina purkupaikkoina on selvitetty Rimpilänsalmea ja Petäisenniskaa. Yhtiö on hakenut säteeltään 500 metrin suuruista sekoittumisvyöhykettä purkupisteen ympärille. Lisäksi yhtiö hakee sekoittumisvyöhykkeitä Vuoksen vesistön suuntaan Kivijärveen asti ja Oulujoen vesistön suuntaan Kolmisoppeen asti.

Kaivosalueella muodostuvat keskeiset jätejakeet ovat erilaisia sakkoja, sivukiveä ja loppuun liuotettua malmia. Yhtiön arvion mukaan niitä muodostuu vuosittain seuraavasti:

 • sivukivi                                          45 Mt/v
 • loppuun liuotettu malmi                18 Mt/v
 • esineutralointisakka                      noin 120 000 t/v
 • loppuneutraloinnin sakka             noin 278 000 t/v
 • keskuspuhdistamon sakka           noin 1 Mt/v.

Jätejakeet sijoitetaan niille varatuille sijoitusalueille tai uudelleenkäytettään prosessissa. Kaikki sivukivi- ja liuotusalueet sekä kipsisakka-altaat pohjustetaan vesitiiviillä HDPE-kalvolla ja peitetään toiminnan loppuessa tiiviillä pintarakenteella.

Haittojen ehkäiseminen

Hakija on esittänyt Nuasjärven purkuputken kautta johdettavista jätevesipäästöistä kalakannoille ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi vuosittaista 50 000 euron suuruista kalatalousmaksua sekä vastaavasti kaivosalueelta vanhojen purkureittien kautta Vuoksen ja Oulujoen vesistöihin johdettavista jätevesipäästöistä aiheutuvien kalatalousvahinkojen ehkäisemiseksi yhteensä vuosittaista 10 000 euron suuruista kalatalousmaksua.

Lisätietoja:

Turkka Rekola
ympäristöylitarkastaja
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
p. 0295 017 669
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty