Tietosuoja

Aluehallintovirasto käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. (EU 2016/679:n 15. artikla)


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.  (EU 2016/679:n 77. artikla)

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. (EU 2016/679:n 16. artikla)

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä. (EU 2016/679:n 17. artikla)

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä. (EU 2016/679:n 20. artikla)

 

Rekisteröity voi käyttää tarkastusoikeutta maksutta kerran vuodessa.

Tietosuojaselosteet

Aluehallintovirastojen palvelukokonaisuuksien tietosuojaselosteet löytyvät sähköisenä ja aluehallintovirastoiden asiakaspalveluista. Selosteissa kerrotaan millä tietojärjestelmillä palvelukokonaisuuden tehtäviä hoidetaan. Tietojärjestelmien omissa selosteissa on tarkempi kuvaus järjestelmiin tallennettavista henkilötiedoista.

Henkilörekistereitä koskevan pyynnön voi tehdä seuraavilla lomakkeilla tai paikan päällä aluehallintovirastoissa.

Päivitetty