› Graafinen versio

Toiminnantarkastajan määrääminen hakemuksesta

Asunto-osakeyhtiössä, osuuskunnassa ja asumisoikeusyhdistyksessä, jossa ei lain, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen perusteella muutoin ole valittava tilintarkastajaa, on valittava toiminnantarkastaja, jos sitä yhteisön kokouksessa vaativat

 • asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista;
 • osuuskunnassa jäsenet, joilla on vähintään yksi neljäsosa osuuskunnan jäsenten koko äänimäärästä tai yksi kolmasosa kokouksessa edustettujen jäsenten äänimäärästä;
 • asumisoikeusyhdistyksessä vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen kaikista jäsenistä tai yksi kolmasosa kokouksessa läsnä olevista jäsenistä.

Vaatimus on tehtävä yhteisön varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Jos vaatimus tehdään ylimääräisessä kokouksessa, kokouskutsussa on mainittava siitä, että kokouksessa käsitellään vaatimusta toiminnantarkastajan määräämiseksi.

Jos yhteisön kokous ei valitse toiminnantarkastajaa vaatimuksesta huolimatta, aluehallintoviraston (AVI) on määrättävä yhteisölle kelpoisuusehdot täyttävä toiminnantarkastaja. Edellytyksenä on, että asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja tai osuuskunnan tai asumisoikeusyhdistyksen jäsen hakee toiminnantarkastajan määräämistä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta.

Aluehallintoiviraston määräys voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, ja se on voimassa siihen asti, kunnes yhteisölle on säädetyssä järjestyksessä valittu toiminnantarkastaja Avin määräämän tarkastajan tilalle. Avi ei voi antaa määräystä sen jälkeen, kun kyseistä tilikautta koskeva tilinpäätös on vahvistettu ja sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Hakemuksen tekeminen

Toiminnantarkastajan määräämistä haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Hakemuksen liitteet:

 • yhteisön alle kolme kuukautta vanha rekisteriote
 • jäljennös voimassaolevasta yhtiöjärjestyksestä tai voimassaolevista säännöistä
 • selvitys hakijan osakkuudesta tai jäsenyydestä yhteisössä (esimerkiksi osakeluettelo tai jäsenluettelo)
 • yhteisön hallituksen puheenjohtajan nimi ja osoitetiedot, mikäli ne eivät ilmene rekisteriotteesta
 • jäljennös sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa toiminnantarkastajan valitsemista on vaadittu
 • jäljennös kokouskutsusta, jos toiminnantarkastajan valitsemista on vaadittu yhteisön ylimääräisessä kokouksessa
 • ehdotus toiminnantarkastajaksi ja ehdotetun toiminnantarkastajan kirjallinen suostumus tehtävään
 • selvitys ehdotetun toiminnantarkastajan kelpoisuudesta tehtävään
 • hakijan yhteystiedot
 • mahdollisen asiamiehen valtakirja.

Toiminnantarkastajan määräämistä koskevan päätöksen suoritemaksu on 250 euroa (vuosina 2018-2020). Suoritemaksusta vastaa hakija.

Hakemalla henkilöhausta asiasanalla  "yhteisöoikeudelliset asiat" löydätte kaikki kyseisiä asioita eri aluehallintovirastoissa hoitavat henkilöt.

Päivitetty