› Graafinen versio

Toiminnantarkastajan määrääminen ilmoituksesta

Aluehallintoviraston (AVI) on kirjallisesta ilmoituksesta määrättävä yhteisölle tai säätiölle kelpoisuusehdot täyttävä tilintarkastaja tai varatilintarkastaja seuraavissa tilanteissa:

  • tilintarkastajaa tai varatilintarkastajaa ei ole valittu, vaikka yhteisöllä lainsäädännön perusteella on velvollisuus valita tilintarkastaja;
  • tilintarkastajalla tai varatilintarkastajalla ei ole tilintarkastuslaissa säädettyä kelpoisuutta tai tilintarkastaja ei ole tilintarkastuslaissa säädetyllä tavalla riippumaton;
  • yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai yhtiösopimukseen otettua tilintarkastajien tai varatilintarkastajien lukumäärää tai kelpoisuutta koskevaa määräystä on rikottu.

Ilmoituksen saa edellä mainituissa tapauksissa tehdä kuka tahansa. Hallitus, siihen verrattava toimielin tai yhtiömies on velvollinen tekemään ilmoituksen, jollei se, jolle tilintarkastajan valitseminen kuuluu, viivytyksettä valitse kelpoisuusehdot täyttävää tilintarkastajaa. Ilmoitusvelvollisuus ei koske kommandiittiyhtiön äänetöntä yhtiömiestä.

AVIn määräys voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, ja se on voimassa siihen asti, kunnes yhteisölle tai säätiölle on säädetyssä järjestyksessä valittu tilintarkastaja tai varatilintarkastaja AVIn määräämän tilintarkastajan tai varatilintarkastajan tilalle.

AVI ei voi antaa määräystä sen jälkeen, kun kyseistä tilikautta koskeva tilinpäätös on vahvistettu ja sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Edellä kerrottu koskee myös asunto-osakeyhtiön, asumisoikeusyhdistyksen, yhdistyksen ja osuuskunnan toiminnantarkastajaa.

Ilmoituksen liitteet:

  • jäljennös yhteisön enintään kolme kuukautta vanhasta rekisteriotteesta
  • jäljennös voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä tai yhteisön säännöistä

Ilmoituksen perusteella annettu AVIn päätös on maksuton.

Hakemalla henkilöhausta asiasanalla  "yhteisöoikeudelliset asiat" löydätte kaikki kyseisiä asioita eri aluehallintovirastoissa hoitavat henkilöt.

 

Päivitetty