Usein kysytyt kysymykset

 

Mistä löydän alkoholiasioiden lomakkeita?

Asioi verkossa > Lomakkeet sivulla > Elinkeinot > Alkoholilupa-asiat: Anniskeluluvat  ja  Vähittäismyyntiluvat.

Mikä on riittävä määrä vastaavia hoitajia anniskelupaikassa?

Alkoholilain mukaan anniskelupaikassa tulee olla vastaava hoitaja ja hänellä tarpeellinen määrä sijaisia, jotka anniskeluluvan haltija määrää. Toistaiseksi voimassa olevien lupien osalta AVI:lla on tapana vaatia kolmea ja tilapäisten osalta kahta vastaavaa hoitajaa, ellei lupahakemuksesta ilmene mitään erityisiä syitä poiketa kyseisestä linjauksesta.  

Mitkä ovat vastaavan hoitajan pätevyysvaatimukset anniskelupaikassa?

Koulutuksen kautta hankittu riittävä ammattitaito edellyttää vähintään yhden vuoden päätoimista ravitsemisalan koulutusta, jos opetusohjelmaan sisältyy alkoholijuomien anniskeluun liittyvää opetusta ja käytännön harjoittelua. Kokemuksen kautta hankittu riittävä ammattitaito edellyttää vähintään kahden vuoden päätoimista työskentelyä alkoholijuomien anniskelussa ja ravitsemisalan oppilaitoksen antamaa todistusta (anniskelupassi) siitä, että henkilö hallitsee alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset. C- luvallisessa anniskelupaikassa, jossa anniskellaan yksinomaan käymisteitse valmistettuja enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia, riittävä ammattitaito voidaan todeta niin sanotulla anniskelupassilla.

Millaisia maksuja anniskelulupapäätöksistä peritään ja kuinka korkeita ovat valvonnan vuosimaksut?

Sivulla http://www.avi.fi/web/avi/maksut#.VxSsG6Nf3oo kerrotaan aluehallintoviraston perimistä julkisoikeudellisista maksuista.

Millaisia vaatimuksia asetetaan anniskelualueelle?

Anniskelupaikan tulee soveltua ravitsemisliikekäyttöön.  Anniskelupaikan tilojen käyttämiseen liittyviä säännöksiä on erityisesti elintarvikelaissa ja rakentamista sekä palo- ja pelastuspuolta koskevassa lainsäädännössä. Anniskelupaikan tulee olla yksinomaan luvanhakijan tosiasiallisessa hallinnassa ja viranomaisten valvottavissa. Hallinta koskee myös toimipaikan mahdollista ulkoanniskelualuetta. Anniskelupaikassa alkoholijuomia saa anniskella ainoastaan lupaviranomaisen hyväksymällä anniskelualueella, jossa valvonta voidaan tehokkaasti järjestää. Anniskelualue tulee selkeästi rajata tai merkintä niin, että raja on asiakkaiden selvästi havaittavissa, jollei anniskelualuetta voida muuten selvästi todeta. Kulkemista anniskelualueelle ja sieltä pois on voitava tehokkaasti valvoa. Lupaviranomaiselle tulee esittää anniskelualueen rajaamista koskeva suunnitelma. Anniskelualueeksi ei saa hyväksyä urheilu-, liikunta-, musiikki- tai muun niihin verrattavan tapahtuman yleistä katsomotilaa.

Mikä on anniskeluluvan keskimääräinen käsittelyaika?

Luvanhakijan tulee varautua noin yhden kuukauden käsittelyaikaan ja kiireisenä kesäaikana jopa pariin kuukauteen.

Mistä löydän AVIn järjestämien kirjastoalan koulutustilaisuuksien ohjelmat ja ilmoittautumiset?

Aluehallintovirastot tiedottavat kirjastoille järjestettävästä koulutuksesta sähköpostitse sekä aluehallintovirastojen ja Kirjastot.fi-sivuston tapahtumakalentereissa. http://www.kirjastot.fi/fi/ammattikalenteri#.VzCCNKNf3gA

Mistä löydän tietoa AVIn rahoituksesta kirjastojen kehittämishankkeille?

Tietoa kehittämisavustuksista löytyy AVIn verkkosivulta: http://www.avi.fi/web/avi/avustukset-kirjastotoiminnan-kehittamiseen#.Vx3KDjHXyFI
Kirjastoihin lähetetään elokuussa hakua koskeva kirje. Hakemukset tallennetaan sähköiseen hankerekisteriin http://hankkeet.kirjastot.fi/

Mistä löytyvät hakuohjeet sekä hakulomakkeet, maksatuslomakkeet ja raportointilomakkeet nuorisotoimen valtionavustuksiin?

Valitse www.avi.fi –sivuston etusivulta yläpalkista Asioi verkossa > Lomakkeet > Nuoriso. Tätä kautta löytyy kaikki hakemiseen sekä avustuksen käyttöön ja käytön selvittämiseen liittyvä materiaali.

Mistä löytyvät AVI:n järjestämien koulutustilaisuuksien kutsut, ohjelmat ja koulutusmateriaalit?

Valitse www.avi.fi –sivuston etusivulta yläpalkista Ajankohtaista > Tapahtumat ja koulutukset. Muista tehdä aluevalinta sivun oikeasta ylälaidasta, niin saat oman alueesi koulutustarjonnan näkyviin. Koulutusmateriaalit lisätään koulutuksen jälkeen kunkin koulutustilaisuuden tietoihin.

Voiko hengenpelastusmitalia ehdottaa, vaikka pelastusteko on sattunut yli viisi vuotta sitten?

Yleisesti ottaen ei. Erityisistä syistä voidaan myöhemminkin tehty ehdotus hengenpelastusmitalin antamisesta ottaa käsiteltäväksi. Erityisenä syynä voidaan pitää esimerkiksi pelastetun, mikäli hän on mitalin esittäjä, kykenemättömyyttä sairautensa johdosta tekemään ehdotusta kuluneen viiden vuoden aikana.

Voiko poliisi tai palomies saada hengenpelastusmitalin?

Ei voi, koska poliisin ja palomiehen voidaan katsoa ammattinsa puolesta omaavan sellaisia erityistaitoja, joita hän voi hyödyntää pelastustehtävissä.

Millä perusteella voi saada vapautuksen väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta?

Vapautuksen voi saada vain sillä perusteella, että aluehallintoviraston arvioimat väestönsuojan kustannukset ovat tavanomaista huomattavasti (yli 4 %) korkeammat suhteessa rakennuksen todistettuihin (rakennusosa-arvio tai voimassa oleva tarjous) kokonaiskustannuksiin mukaan lukien väestönsuojan kustannukset. Hakijan taloudellista tilannetta ei oteta huomioon

Voiko koulu tai päiväkoti saada kokonaisvapautuksen väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta?

Aluehallintovirasto ei nykyisen linjauksen mukaan myönnä vapautusta, vaikka kustannukset ylittäisivätkin 4 % kokonaiskustannuksista.

Voiko vapautuksen saada, vaikka väestönsuojan rakentamisvelvoitteen määräaika olisi jo umpeutunut?

Aluehallintovirasto ei ota asiaa käsiteltäväksi. Paikallisen rakennuslupaviranomaisen tulee päättää yhdessä pelastusviranomaisen kanssa mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Mikä on elintarvikevalvonnan Oiva-järjestelmä ja mistä löydän ravintolan tai myymälän Oiva-raportit?

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Elintarvikealan yritysten tarkastustulokset julkaistaan hymynaamoin alla olevalla sivustolla sitä mukaa, kun elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät tarkastuksia. Voit hakea Oiva-tarkastusraportteja esim. yrityksen nimellä, osoitteella tai kunnan mukaan alla olevalta Oivahymy.fi internetsivustolta. https://www.oivahymy.fi/portal/fi/hae+yrityksia/

Mistä löydän oman kuntani terveystarkastajien yhteystiedot?

Kuntien terveystarkastajat löydät Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hakupalvelusta alla olevasta linkistä. Valitse listasta oma kuntasi tai kuntayhtymän nimi. Saat kuntasi ympäristöterveydenhuollon internetsivujen osoitteen ja sähköpostiosoitteen. Kunnat ylläpitävät itse tätä osoitteistoa sähköisen viranomaistoimijarekisterin (VTO) kautta.
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/palautetta+elintarvikkeista/

Miten ja mistä haetaan tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupaa?

Tupakkatuotteiden myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineissä tapahtuvaan myyntiin hakijan kotikunnalta. Myyntiluvan käsittelyä koskevien kysymysten osalta on näin ollen oltava yhteydessä luvan myöntävään kuntaan. Myyntilupahakemus on mahdollista tehdä joko sähköisesti tai kirjallisella hakemuksella. Hakemukset täyttöohjeineen löytyvät Valviran Internet-sivustolta. http://www.valvira.fi/tupakka/myynti

Mitä tarkoittaa vesijättö?

Vesijättö on entistä vesialuetta, joka on pysyvästi muuttunut maa-alueeksi vedenpinnan laskun, liettymisen, umpeen kasvamisen tai maanpinnan kohoamisen seurauksena. Kiinteistön edustalle muodostuu näin vesijättökaistale, joka ei yleensä kuulu kiinteistöön vaan viereisen vesialueen omistajalle. Vesialue kuuluu useimmiten kylän yhteisen vesialueen osakaskunnalle. Jos vesijättö haittaa ranta-alueen tarkoituksenmukaista käyttöä tai vesijättö on vähäinen, siihen rajoittuvan kiinteistön omistaja voi useimmiten lunastaa sen itselleen hakemalla Maanmittauslaitoksesta kiinteistötoimitusta - vesijätön lunastamista. Toimituksessa ratkaistaan lunastamisen edellytykset, lunastettava alue sekä lunastamisen vuoksi vesijätön omistajalle maksettavaksi tulevat korvaukset.

Mitä tarkoittaa kiinteistön osuudet yhteiseen alueeseen?

Kiinteistöllä voi olla osuuksia yhteisiin alueisiin eli niin kutsuttuja yhteisalueosuuksia. Kiinteistöllä on siis osakkuus kahden tai useamman kiinteistön tarpeita varten muodostettuihin yhteisiin alueisiin. Kiinteistöjen osuudet yhteiseen alueeseen voivat olla erisuuruiset. Yhteiset alueet ovat esimerkiksi yhteisiä vesialueita tai yhteisiä maa-alueita, kuten venevalkama tai soranottopaikka. Kiinteistön osuudet yhteisiin alueisiin ilmenevät kiinteistörekisteriotteesta.

Olen tekemässä talletusta aluehallintovirastoon ja olen jo tallettanut varat aluehallintoviraston tilille. Pitääkö minun tehdä vielä jotain muuta?

Talletus on kaksiosainen. Sen lisäksi, että varat talletetaan aluehallintoviraston tilille, tulee tallettajan myös toimittaa aluehallintovirastoon talletushakemus. Talletushakemus on suositeltavaa tehdä talletuslomakkeella. Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisesti, mutta hakemuksesta tulisi kuitenkin käydä ilmi lomakkeessa kysytyt tiedot. Lisätietoa talletuksen tekemisestä ja talletuslomakkeen löydätte: http://www.avi.fi/web/avi/talletuksen-tekeminen

Asunto-osakeyhtiömme yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous järjestetään huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhtiökokousta ei kuitenkaan ole kutsuttu koolle huhtikuussa. Hallituksen mukaan kokous tullaan pitämään kesäkuussa. Onko tämä lainmukaista?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous tulee kutsua koolle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Mikäli asunto-osakeyhtiönne tilikausi on kalenterivuosi (kuten yleensä on), tulee varsinainen yhtiökokous näin ollen kutsua koolle 30.6. mennessä. Yhtiöjärjestyksessä ei voida enää määrätä asiasta toisin. Asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä edelleen olevat, nykyisestä asunto-osakeyhtiölaista poikkeavat määräykset ovat menettäneet merkityksensä.

Olen ottanut lainan ESAVIn luotonantajarekisteriin rekisteröidyltä luotonantajalta. Luoton korot ja kulut ovat kamalan suuret – ehkä mielestäni jopa lain vastaiset! Mitä teen?

Ota ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan, lisätietoa löydät osoitteesta www.kuluttajaneuvonta.fi tai puhelimitse 0295 536 901 (ark. 9-15). Aluehallintovirasto huolehtii pääosin luottoyritysten rekisteröintiin liittyvistä asioista, eikä virastolla ole toimivaltaa puuttua kuluttajan ja luotonantajan välisiin sopimuserimielisyyksiin. Sen sijaan lainvastaiseen luottomarkkinointiin AVI voi puuttua, joten sellaisesta havainnosta voit tehdä ilmoituksen ESAVI:lle.

Mitä AVI voi tehdä, jos välitysliike ei noudata lakia? Miten voin hakea vahingonkorvausta välitysliikkeen virheen johdosta?

Aluehallintovirasto voi antaa välitysliikkeelle varoituksen. Jos laiminlyönnit ovat vakavia tai jos ne annetusta kehotuksesta tai varoituksesta huolimatta toistuvat, AVI voi kieltää osaksi tai kokonaan välitysliikkeen toiminnan enintään 6 kk:n määräajaksi. Vahingonkorvausta tai välityspalkkion alentamista voi hakea kuluttajariitalautakunnalta tai käräjäoikeudelta. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksen, mutta se voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan selvittääkseen asiaa.

Edellyttääkö toimintani rekisteröitymistä aluehallintoviraston ylläpitämään välitysliikerekisteriin, jos hoidan vain muutaman toimeksiannon vuodessa?

Rekisteröintivelvollisuutta ei ole, jos toiminta on satunnaista ja välitystoimintaa ei markkinoida. Välityskohteita saa kuitenkin markkinoida.

Sain perintäyhtiöltä maksuvaatimuksen, jossa vaaditaan perintäkuluja 200 euroa! Olen pienyrittäjä enkä voi käsittää tämmöistä, kun laskun pääomakin vain 550 euroa. Mitä voin tehdä?

Ensin on syytä ottaa yhteyttä perintäyhtiöön ja pyytää kulujen sovittelua. Aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa alentaa perintätoimiston perimiä perintäkuluja, vaan perintäkuluja koskevan erimielisyyden voi saattaa yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut. Korvattavien kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa huomioidaan saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat. Oikeutta perintäkulujen korvaukseen ei pääsääntöisesti ole, jos perinnässä käytetään hyvän perintätavan vastaista menettelyä. Myös yrityssaatavia koskeva 40 euron vakiokorvaus perintäkuluista koskee velkojan, ei siis perintätoimiston, perintäkuluja.

Sain perintäkirjeen XX Perintä Oy:ltä. En löydä yhtiön nimeä aluehallintoviraston perintälupaluettelosta, onko kyseessä laiton perintä?

Aluehallintoviraston verkkosivuilla on luettelo perintäyhtiöistä, joilla on voimassa oleva perintälupa. Perintä ei välttämättä ole laitonta, vaikka yhtiötä ei löydykään luettelosta. Jos XX Perintä Oy on velkojayhtiön kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö, se ei tarvitse perintälupaa. Tässä tapauksessa se ei myöskään kuulu aluehallintoviraston valvontaan, eikä AVIlla ole siten toimivaltaa puuttua sen toimintaan. Kuluttajasaatavien osalta voit kysyä neuvoa kuluttajaneuvonnasta tai p. 0295 536 901 (ark. 9-15). Asia on mahdollista viedä myös kuluttajariitalautakuntaan, joka voi antaa ratkaisusuosituksen; se voi kuitenkin jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan selvittääkseen asiaa. Yrityssaatavien osalta vastaavaa neuvonta-apua ei ole saatavissa, mutta yrittäjäjärjestöön kuuluva voi tiedustella asiasta Suomen Yrittäjien neuvontapalvelusta. Viime kädessä riitaisat asiat ratkaisee tuomioistuin.

Päivitetty