Usein kysytyt kysymykset

|Alkoholiasiat |Asunto-osakeyhtiö| Elintarvikevalvonnan Oiva-järjestelmä | Hengenpelastusmitali | Koulutukset| Kunnan terveystarkastajat| Luotot | Perintä |Talletukset | Tupakka | Valtionavustukset | Vanhusten hoitopalvelujen valvonta | Vesiasiat |Väestönsuojat |Välitysliikeet|

 

Vanhusten hoivapalvelujen valvonta

 1. Kenellä Suomessa on vastuu valvoa vanhusten hoivapalvelua? 
 2. Mitkä lait ohjaavat vanhusten hoivapalvelujen valvontaa? 
 3. Mikä on kuntien vastuu vanhusten hoivapalvelujen valvonnasta? 
 4. Mikä on Valviran vastuu vanhusten hoivapalvelujen valvonnasta? 
 5. Mikä on aluehallintovirastojen vastuu vanhusten hoivapalvelujen valvonnasta? 
 6. Miten aluehallintovirastot valvovat vanhusten hoivapalveluja? 
 7. Valvooko aluehallintovirasto yksityisiä ja kunnallisia hoitolaitoksia samalla tavalla? 
 8. Mitä ovat tyypillisimmät kanteluiden aiheet koskien vanhusten hoivapalveluja? 
 9. Kuinka monta kantelua aluehallintovirastoille tehtiin vanhusten hoivapalveluista vuonna 2018? 
 10. Kuinka monta kantelua vanhusten hoivapalveluista on tehty vuoden 2019 kuuden ensimmäisen viikon aikana? 
 11. Mitä aluehallintovirastot tekevät, jos ne saavat esimerkiksi omaisten tai työntekijöiden kanteluiden kautta tietää puutteista hoivakodin toiminnassa? 
 12. Mitä aluehallintovirastot tekevät, jos ne valvontatyössään havaitsevat puutteita hoivakodin toiminnassa? 
 13. Missä tilanteissa vanhusten hoivapalveluja tarjoava hoitokoti voidaan sulkea ja mikä viranomainen tekee sulkemispäätöksen? 
 14. Mistä löydän vanhusten hoivapalveluihin liittyvät päätökset? 
 15. Miksi esitettyihin kysymyksiin ja tietopyyntöihin ei saa heti vastausta? 
 16. Minkälaisella kokoonpanolla vanhustenhuollon tarkastuskäyntejä tehdään?  
 17. Mikä aluehallintovirastojen vastuualue hoitaa vanhustenhuollon kanteluita ja valvontaa? 
 18. Miksi vanhusten hoivalaitoksia on suljettu useita alkuvuoden aikana - eikö valvontaa ole tehty aiemmin?
 19. Kuka vastaa vanhustenhuollon palveluasumisessa lääkäripalvelujen järjestämisestä?

   

1. Kenellä Suomessa on vastuu valvoa vanhusten hoivapalvelua?

Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelu täyttää sille luvassa asetetut vaatimukset. Hoivakotien palveluntuottajilta odotetaan omavalvontaa, mikä on valvonnan ensisijainen muoto. Omavalvontasuunnitelman on oltava julkisesti nähtävänä ja sitä on seurattava. Vanhusten hoivapalvelua valvovat lisäksi kunnat, aluehallintovirastot ja Valvira.

Kunta on vastuussa palvelun järjestämisestä ja sillä on velvollisuus valvoa sekä hankkimiaan palveluja, että omaa toimintaansa.

Aluehallintovirastot valvovat oman alueensa kuntien palvelujen järjestämistä sekä muiden julkisten ja yksityisten palveluntuottajien toimintaa.

Valvira valvoo merkitykseltään suuria, periaatteellisia tai laajoja tapauksia. Aluehallintovirasto siirtää tapauksen käsittelyn tarvittaessa Valviralle sovitun työnjaon mukaisesti.

Ylimmät laillisuusvalvojat ovat eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri. Kun kaikki kotimaiset oikeuskeinot on käytetty, viranomaispäätöksistä voi valittaa EU:n ihmisoikeustuomioistuimeen.

Takaisin alkuun

 

2. Mitkä lait ohjaavat vanhusten hoivapalvelujen valvontaa?

Takaisin alkuun

 

3. Mikä on kuntien vastuu vanhusten hoivapalvelujen valvonnasta?

Kunnat vastaavat vanhuspalvelujen järjestämisestä. Lisäksi kunnat vastaavat itse tuottamiensa tai sopimuksella muilta palvelujen tuottajilta hankkimiensa palvelujen valvonnasta.

Kunnan tulee aina ilmoittaa alueensa aluehallintovirastolle ilmi tulleista puutteista ja epäkohdista. Kunnalla on myös velvollisuus ohjata ja neuvoa palveluntuottajia ja pyrkiä sitä kautta saamaan mahdolliset puutteet korjatuksi. Tiettyjä lain edellyttämiä valvontatoimenpiteitä, kuten toiminnan keskeyttämisen, voivat tehdä vain aluehallintovirastot tai Valvira. Näistä toimista on säädetty yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa.

Kun kunta hankkii palveluita yksityiseltä palvelujen tuottajalta, kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat ja hankitut palvelut vastaavat sitä tasoa, joka edellytetään vastaavalta kunnalliselta toimijalta.

Kunnalla on myös yksityisen hoivapalvelun toimintayksikön sijaintiin perustuva valvontavastuu – riippumatta siitä hankkiiko kunta itse kyseisestä toimintayksiköstä palveluja vai ei. Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaan kunnan toimielin (esimerkiksi perusturvalautakunta) ohjaa ja valvoo alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja. Kunta on näin ollen valvontaviranomainen, jolla on mahdollisuus tarkastaa palvelutuottajan toimintayksikkö silloin, kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy. Se voi olla vaikka kirjallisesti tai suullisesti saatu epäkohtailmoitus. Kunta voi tehdä tarkastuksia myös ennalta ilmoittamatta.

Takaisin alkuun

 

4. Mikä on Valviran vastuu vanhusten hoivapalvelujen valvonnasta?

Aluehallintovirastot hoitavat sosiaalihuollon valvontaa alueillaan. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ohjaa aluehallintovirastoja niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Ohjauksen tavoitteena on yhdenmukaistaa aluehallintovirastojen toimintaperiaatteita, menettelytapoja ja ratkaisukäytäntöjä.

Yksittäisten valvonta-asioiden osalta toimivalta kuuluu Valviralle, kun kyse on periaatteellisesti tärkeästä ja laajakantoisesta asiasta tai kun asia koskee usean aluehallintoviraston toimialuetta tai koko maata.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnassa Valvira hoitaa tapaukset, joissa joudutaan puuttumaan henkilön ammatinharjoittamisoikeuteen. Myös tapaukset, joissa hoidon tai sen laiminlyömisen epäillään aiheuttaneen henkilön kuoleman tai vaikean vammautumisen, tutkii Valvira. Joissain tapauksissa asia voidaan siirtää Valviran hoidettavaksi myös sen vuoksi, että aluehallintovirasto on esteellinen selvittämään alueellaan tapahtunutta valvonta-asiaa.

Valviran ja aluehallintovirastojen tehtäväjaosta on säädetty muun ohella sosiaalihuoltolain (1301/2014) 3 §:ssä.

Takaisin alkuun

 

5. Mikä on aluehallintovirastojen vastuu vanhusten hoivapalvelujen valvonnasta?

Aluehallintovirastojen velvollisuus on valvoa omilla alueillaan olevien vanhusten hoivapalvelujen tuottajien toimintaa. Jos aluehallintovirasto katsoo tarpeelliseksi tai jos tapaus on valtakunnallinen, se voi siirtää tapauksen valvonnan Valviralle.

Kunnilla on vanhusten hoivapalvelujen järjestämisvastuu. Ne voivat tuottaa palvelut itse tai antaa sopimuksella palvelut tuotettavaksi yksityisen yrityksen tai kolmannen sektorin palvelutarjoajalle. Molemmissa tapauksissa aluehallintovirastot valvovat kuntien toimintaa.

Takaisin alkuun

 

6. Miten aluehallintovirastot valvovat vanhusten hoivapalveluja?

Aluehallintovirastot toteuttavat suunnitelmallista valvontaa aluehallintoviraston ja Valviran yhdessä laatiman sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman ja siihen liittyvien alueellisten toimeenpanosuunnitelmien mukaisesti.

Valvonta perustuu kunnista ja sosiaalihuollon toimintayksiköistä kerättyihin tietoihin. Valvonnassa voidaan myös hyödyntää esimerkiksi Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhdessä tekemiä selvityksiä. Suunnitelmissa huomioidaan alueelliset erityispiirteet, kuten yksittäiset hoitolaitokset.

Aluehallintovirastot ohjaavat kuntia niiden valvontavastuissa muun muassa ohjauskirjeillä, keskusteluilla, ohjaus- ja arviointikäynneillä ja sovituilla tarkastuskäynneillä hoivakoteihin. Aluehallintovirastot tekevät tarkastuskäyntejä myös ennalta ilmoittamatta. Tarkastuskäyntiin ryhdytään muun muassa saatujen epäkohtailmoitusten perusteella.

Takaisin alkuun

 

7. Valvooko aluehallintovirasto yksityisiä ja kunnallisia hoitolaitoksia samalla tavalla?

Kyllä, aluehallintovirastot valvovat yksityisiä ja kunnallisia hoitolaitoksia samalla tavalla. Lupakäytäntö yksityisen ja kunnallisen hoitolaitoksen välillä on erilainen. Yksityisen palvelutoiminnan osalta aluehallintovirastot toimivat lupaviranomaisena. Kuntien yksiköt eivät tarvitse lupaa toiminnan aloittamiseksi.

Takaisin alkuun

 

8. Mitä ovat tyypillisimmät kanteluiden aiheet koskien vanhusten hoivapalveluja?

Vuonna 2018 tyypillisiä syitä aluehallintovirastojen saamissa, vanhusten hoivapalveluja koskevissa kanteluissa olivat:

 • palveluntarjoajan riittämätön hoitohenkilöstömitoitus
 • henkilöstön puutteellinen ammattitaito
 • henkilöstön jatkuva vaihtuvuus ja vaihtuvuudesta johtuvat laatu- ja turvallisuusongelmat, kuten perushoidon puutteet, ruoan laatu, lääkitysvirheet ja muut epäkohdat lääkehuollossa
 • virikkeellisen toiminnan ja ulkoilun vähäisyys
 • huonosti laaditut ja/tai päivittämättömät hoito- ja palvelusuunnitelmat.
 • puutteet omavalvonnassa.

Takaisin alkuun

 

9. Kuinka monta kantelua aluehallintovirastoille tehtiin vanhusten hoivapalveluista vuonna 2018?

Vuonna 2018 aluehallintovirastoihin tehtiin yhteensä 138 kpl vanhusten hoivapalveluihin liittyvää kantelua. Näistä kuudessa ratkaisuna oli huomion kiinnittäminen ja kolmessa käsityksen ilmaiseminen.

Lisäksi vuonna 2018 tuli vireille 152 kpl vanhusten hoivapalveluihin liittyviä valvontatapauksia. Näiden osalta pyydettiin 20:ssa tapauksessa kiinnittämään asiaan huomiota, käsitys ilmaistiin kahdeksan kertaa, huomautuksia annettiin viisi ja kehotuksia 12 kpl. Valvontaa päätettiin jatkaa yhdeksässä tapauksessa.

Kaikkiaan sote-palveluihin liittyviä kanteluita tuli aluehallintovirastoissa vireille vuonna 2018 yhteensä 2846 kappaletta. Näistä 1031 kpl koski sosiaalihuoltoa ja 1815 kpl terveydenhuoltoa. Sosiaalihuollon kanteluihin kuuluvat vanhustenhoidon lisäksi mm. omaishoidon tuki, asumispalvelut, kuntoutus, lasten ja perheiden palvelut sekä vammaispalvelut.

Takaisin alkuun

 

10. Kuinka monta kantelua vanhusten hoivapalveluista on tehty vuoden 2019 kuuden ensimmäisen viikon aikana?

Vuoden 2019 kuuden ensimmäisen viikon aikana aluehallintovirastoihin on tehty 110 kpl epäkohtailmoituksia ja 75 kantelua vanhusten hoivapalveluihin liittyen.

Takaisin alkuun

 

11. Mitä aluehallintovirastot tekevät, jos ne saavat esimerkiksi omaisten tai työntekijöiden kanteluiden kautta tietää puutteista hoivakodin toiminnassa?

Kantelu-asia

Jokainen kanteluasia on luonteeltaan ja tilanteeltaan erilainen. Aluehallintovirastot arvioivat aina erikseen, mitä toimenpiteitä kussakin kantelutapauksessa edellytetään. Saamiensa kanteluiden osalta aluehallintovirastot voivat myös päättää, että kantelua ei tutkita tai että kantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Jos kannellussa asiassa havaitaan lainvastaista tai moitittavaa, aluehallintovirastot voivat antaa toiminnanharjoittajille hallinnollista ohjausta ja neuvontaa. Hallinnollinen ohjaus voi olla huomion kiinnittäminen johonkin asiaan, kehotus puutteen korjaamiseksi ja huomautuksen antaminen. Aluehallintovirasto seuraa, ryhtyykö palveluntuottaja toimenpiteisiin.

Kantelun johdosta aluehallintovirastot eivät voi

 • kumota tai muuttaa viranomaisen päätöksiä
 • määrätä maksettavaksi korvauksia
 • määrätä kohdetta myöntämään etuuksia
 • määrätä viranhaltijalle rangaistusta
 • antaa virka- tai työsuhteeseen liittyviä määräyksiä.

Valvonta-asia

Kantelu voi johtaa myös erillisen valvontaprosessin käynnistämiseen. Kun tilannetta on selvitetty asiakirjoista, päätetään jatkotoimista, kuten tarkastuskäynneistä.

Valvonta-asioissa hoivapalvelun järjestäjille annetaan ensisijaisesti aina ohjausta ja neuvontaa. Mikäli asia antaa aihetta määrätä erilaisia seuraamuksia, alla on luettelo toimenpiteistä lievimmästä vakavimpaan

 • määräyksen antaminen
 • uhkasakon asettaminen
 • toiminnan keskeyttäminen
 • käyttökielto
 • luvan peruuttaminen
 • rikosilmoitus poliisille. 

Takaisin alkuun

 

12. Mitä aluehallintovirastot tekevät, jos ne valvontatyössään havaitsevat puutteita hoivakodin toiminnassa?

Kun aluehallintovirastot havaitsevat puutteita hoivakodin toiminnassa, ne toimivat lain ohjaamalla tavalla.

Aluehallintovirastojen työkalupakissa on paljon keinoja, joita ne voivat käyttää, esimerkiksi tarkastus asiakirjojen perusteella, huomautus asiasta, huomion kiinnittäminen havaittuun puutteeseen, toiminnan keskeyttäminen, käyttökielto tai luvan peruuttaminen.

Aluehallintovirastot voivat myös tehdä rikosilmoituksen, jolloin muut samaa valvontakohdetta koskevat valvontatoimet yleensä pysäytetään. Rikosasia kuuluu poliisille.

Aluehallintovirasto ilmoittaa kaikista havaitsemistaan puutteista Valviraan ja tarvittaessa tapaukset siirretään työnjaon mukaisesti Valviran hoidettavaksi.

Takaisin alkuun

 

13. Missä tilanteissa vanhusten hoivapalveluja tarjoava hoitokoti voidaan sulkea ja mikä viranomainen tekee sulkemispäätöksen?

Päätöksen voivat tehdä joko aluehallintovirastot tai Valvira, jos lain edellyttämä asiakasturvallisuus on vaarantunut.

Takaisin alkuun

 

14. Mistä löydän vanhusten hoivapalveluihin liittyvät päätökset?

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontapäätökset ovat lähtökohtaisesti julkisia, mutta niihin saattaa sisältyä julkisuuslain perusteella salassa pidettäviä tietoja tai arkaluontoisia henkilötietoja.

Aluehallintovirastot voivat valvontapäätösten osalta poimia erilaisia tilastoja järjestelmistään. Tilastoja toimitetaan tietopyyntöjen perusteella. Tietopyynnön voi toimittaa oman alueensa aluehallintoviraston kirjaamoon. Tietopyynnöt avi.fi:ssä.

Perimme maksun salassa pidettävien tietojen peittämisestä ja julkL 34 §:n 2 momentin perusteella silloin, jos joudumme etsimään asiakirjoja arkistoista tai muutoin käyttämään selvittämiseen kohtuuttomasti aikaa. Annamme tietopyynnön tekijälle hinta-arvion ennen työn aloittamista.

Aluehallintovirastojen tekemät valvontapäätökset ovat sähköisessä arkistossa heinäkuusta 2017 alkaen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelupäätökset sekä tehdyt kantelut ovat salassa pidettäviä.

Takaisin alkuun

 

15. Miksi esitettyihin kysymyksiin ja tietopyyntöihin ei saa heti vastausta?

Aluehallintovirastojen tietopalvelussa voi olla ajoittaista ruuhkaa, joka johtuu pyyntöjen suuresta määrästä, niiden laajuudesta tai vastaavasta syystä. Asiakirja- ja tietopyynnöt pyritään hoitamaan mahdollisimman nopeasti; julkisten tietojen osalta joka tapauksessa viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos asian käsittely vaatii erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän pyydettyjen asiakirjojen suuren lukumäärän, salassa pidettävien tietojen peittämisen tai muun näihin rinnastettavan syyn takia, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Aluehallintovirastolla on erikseen säädetyissä tapauksissa oikeus periä maksu sen kuluneen työajan perusteella, joka käytetään tietojen esille hakemiseen ja salassa pidettävien tietojen peittämiseen ennen asiakirjojen luovuttamista. Asiakkaalle ilmoitetaan hinta-arvio etukäteen, jos pyynnön toteuttamisesta voidaan periä maksu.

Median osalta tavoitteena on, että toimittajien kysymyksiin vastaavat ne virkamiehet, jotka parhaiten tietävät vastauksen. Mediakohu aiheuttaa usein vastuuvirkamiehille kuormitustilanteen, jolloin heidän on priorisoitava valvontaan liittyvät työtehtävänsä ohi tiedotusvelvollisuuden.

Takaisin alkuun

 

16. Minkälaisella kokoonpanolla vanhustenhuollon tarkastuskäyntejä tehdään?

Tarkastuskäynneillä on yleensä mukana valtion valvontaviranomaisen lisäksi myös kunnan sosiaalihuollon valvonnan henkilökuntaa.

Takaisin alkuun

 

17. Mikä aluehallintovirastojen vastuualue hoitaa vanhustenhuollon kanteluita ja valvontaa?

Aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue valvoo, että julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lain edellyttämällä tasolla, sekä myöntää luvat yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille mukaan lukien vanhusten hoivapalvelut. Vastuualueen virkamiehet käsittelevät kaikki ne kantelut ja valitukset, jotka kuuluvat vastuualueen toimialaan.

Kaikkiaan kyseinen vastuualue hoitaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, ympäristöterveyden huoltoon, alkoholihallintoon, kuluttaja- ja kilpailuasioihin ja peruspalveluiden arviointiin liittyviä tehtäviä viiden ministeriön ohjauksessa yhteistyössä Valviran kanssa.

Sosiaalipalveluja ovat: sosiaalityö, sosiaalipäivystys, kotipalvelut, omaishoidon tuki, asumispalvelut, laitoshoito, perhehoito, kuntoutus, lasten ja perheiden palvelut, ikäihmisten palvelut, vammaispalvelut, päihdetyö ja päihdepalvelut.

Takaisin alkuun
 

18. Miksi vanhusten hoivalaitoksia on suljettu useita alkuvuoden aikana - eikö valvontaa ole tehty aiemmin?

Yksityisen palvelutuotannon osuus vanhusten hoivapalveluista on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Myös aluehallintovirastoille tulevien epäkohtailmoitusten ja kanteluiden määrä on kasvanut vuoden 2018 syksystä alkaen merkittävästi. Tämä on lisännyt tehtävien tarkastusten määrää, jolloin epäkohtiakin saattaa paljastua enemmän kuin aiemmin. 

Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat kunnallisia ja yksityisiä sosiaalihuollon palveluja. Valvonta on jatkuvaa ja sitä tehdään sekä suunnitelmien mukaisesti että ennalta ilmoittamatta. Vuonna 2018 aluehallintovirastot tekivät sote-valvontaohjelman mukaisia ohjaus- ja arviointikäyntejä yhteensä 17 kpl ja ennalta ilmoittamattomia sosiaalihuollon tarkastuskäyntejä 40 kpl.

Valvonnan lähtökohtana on palveluntuottajien omavalvonta. Ensisijaisena valvontaviranomaisena toimii kunta. Lainsäädännön mukaisesti aluehallintovirastot tekevät ennalta ilmoittamattomia käyntejä vain silloin, kun siihen on perusteltu syy. Syy voi olla asiakasturvallisuuden vaarantuminen tai epäily siitä, että epäkohta saatetaan peittää, jos tarkastuksesta sovitaan etukäteen. Ennalta ilmoittamattomat tarkastuskäynnit perustuvat joko saatuun epäkohtailmoitukseen tai viranomaisten omiin havaintoihin.

Takaisin alkuun

19.  Kuka vastaa vanhustenhuollon palveluasumisessa lääkäripalvelujen järjestämisestä?

Vanhustenhuollon palveluasumisessa lääkäripalvelujen järjestäminen on kuntien/kuntayhtymien vastuulla. Mikäli palveluja tuottaa yksityinen toimija, tulee kunnan/kuntayhtymän sopia lääkäripalvelujen järjestämisestä palveluntuottajan kanssa.

Lääkäripalvelujen järjestäminen palveluasumisen yksiköihin arvioidaan aina asiakkaiden tarpeiden perusteella. Lääkäripalvelujen tulee olla saatavilla, kun asiakas niitä tarvitsee. Pelkästään etäkonsultaationa tuotettu lääkäripalvelu ei ole potilaan oikeuksien näkökulmasta riittävää.

Lue lisää:

Takaisin alkuun
 

 


Alkoholiasiat

Mistä löydän alkoholiasioiden lomakkeita ja muuta neuvonta-apua?

Lomakkeet:  Asioi verkossa > Lomakkeet > Elinkeinot > Alkoholilupa-asiat:  Anniskeluluvat  ja  Vähittäismyyntiluvat

Aldo chatbot - alkoholilupien asiakasneuvoja, joka tarjoaa asiakaspalvelua vuorokauden ympäri. 

Videot 1 ja 2 Anniskelu etukäteen hyväksytyllä anniskelualueella:

Video 1: Anniskelualueen hyväksyttäminen. Miten toimia ja mitä pitää tietää?
Video 2: Anniskeluilmoituksen tekeminen etukäteen hyväksytylle anniskelualueelle

Videot 1-5 Anniskelun omavalvonta:

Video 1: Miksi ja kenelle omavalvontasuunnitelma tehdään?
Video 2: Mitä omavalvontasuunnitelmaan kirjataan toimipaikkaan liittyen
Video 3: Toiminnan vaikutukset, riskit ja niihin varautuminen
Video 4: Henkilökunta osana omavalvontasuunnitelmaa
Video 5: Vastuullinen anniskelu

Mitä vaatimuksia alkoholilaissa on anniskelupaikan henkilökuntaan liittyen?

Anniskelupaikassa pitää toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen olla riittävästi henkilökuntaa hoitamassa valvontaa ja pitämässä järjestystä yllä. Henkilökunnan tulee valvoa alkoholilain mukaisten kieltojen ja velvoitteiden noudattamista ja vastata järjestyksenpidosta anniskelupaikassa.

Alkoholijuomia myyvä ja vähittäismyynnin tai anniskelun valvontaan osallistuva henkilö ei tehtävässään saa olla alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena.

Anniskelupaikassa tulee olla paikalla luvanhaltijan määräämä vastaava hoitaja tai muu tähän tehtävään nimetty henkilö, jos paikka on avoinna asiakkaille. Alle 18-vuotias henkilö ei saa toimia vastaavana hoitajana tai tehtävään nimettynä, eikä hän saa myydä tai anniskella alkoholijuomaa. 16 vuotta täyttänyt henkilö saa anniskella alkoholijuomia vain vastaavan hoitajan tai tehtävään nimetyn henkilön välittömän valvonnan alaisena.

Anniskelupaikan omavalvontasuunnitelmassa pitää kuvata vastaavan hoitajan tai tehtävään määrätyn henkilön tehtävät. Omavalvontasuunnitelmassa pitää olla myös henkilökunnan määrää ja tehtäviä koskeva suunnitelma siitä, kuinka valvontaa anniskelualueella hoidetaan anniskeluajan aikana.

Lupaviranomainen saa määrätä henkilökunnan määrään liittyviä ehtoja ja rajoituksia, jos ne ovat välttämättömiä valvonnan turvaamiseksi anniskelupaikassa ja sen ympäristössä, järjestyshäiriöiden ja meluhaitan ehkäisemiseksi asuinympäristössä tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Vastaavalla hoitajalla tai tehtävään nimetyllä henkilöllä tulee olla alkoholilain tuntemista osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymän mallin mukainen todistus. Alkoholilain tuntemista osoittavan todistuksen (anniskelupassi) myöntää ravintolapalvelun koulutusta antava oppilaitos. Todistus myönnetään henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi alkoholilain ja sen valvonnan toimintatapojen tuntemista arvioivan kokeen, saanut vastaavat tiedot sisältävän koulutuksen tai suorittanut tutkinnon, johon vastaavat tiedot sisältyvät. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset kokeen sisällöstä ja arvioinnista sekä sitä vastaavista koulutuksista ja tutkinnoista.

Jos henkilö on vanhassa alkoholilaissa (1143/1994) tarkoitetulla tavalla kelpoinen toimimaan anniskelupaikan vastaavana hoitajana, hänen katsotaan täyttävän myös uuden lain mukaiset pätevyysvaatimukset. Myös vanhan alkoholilain voimassaoloaikana myönnetty anniskelupassi on riittävä todistus alkoholilain tuntemisesta.

Sivulla Alkoholi > Anniskelu > Anniskelupaikan henkilökunta kerrotaan lisää aiheesta.

Millaisia maksuja anniskelulupapäätöksistä peritään ja kuinka korkeita ovat valvonnan vuosimaksut?

Sivulla Palvelut > Maksut  kerrotaan aluehallintoviraston perimistä julkisoikeudellisista maksuista.

Millaisia vaatimuksia asetetaan anniskelualueelle?

Alkoholijuomien anniskelua saa harjoittaa vain lupaviranomaisen hyväksymällä anniskelualueella. Alkoholijuomien anniskelualue tulee rajata tai merkitä selvästi, ellei alueen rajoja voida muutoin selvästi havaita.

Kahdelle tai useammalle hakijalle voidaan myöntää lupa anniskeluun yhdellä anniskelualueella samanaikaisesti, jos yksi hakijoista ilmoittaa vastaavansa alueen valvonnasta. Tällaisella yhteisellä anniskelualueella ei kuitenkaan voi jatkaa anniskelua klo 1.30 jälkeen.

Anniskelualueella saa nauttia vain luvanhaltijan anniskelutarkoituksessa myymää alkoholijuomaa. Myöskään luvanhaltijan vähittäismyymää alkoholijuomaa ei anniskelupaikassa saa nauttia. Anniskeltua alkoholijuomaa ei saa kuljettaa anniskelualueen ulkopuolelle eikä nauttia sen ulkopuolella. Lupaviranomainen voi anniskelualueen hyväksyessään sallia, että asiakkaat kuljettavat alkoholijuomia saman anniskelupaikan anniskelualueelta toiselle. Lupaviranomaisen hyväksymisen alkoholijuomien kuljettamiselle voi hakea myös jo voimassa olevaan anniskelulupaan.

Jos anniskeluluvan haltija tai anniskelupaikassa töissä oleva luovuttaa anniskelussa olevaa alkoholijuomaa pois vietäväksi ilman kyseisen juoman vähittäismyyntiin oikeuttavaa lupaa, hänet voidaan tuomita rangaistukseen alkoholirikoksesta.

Anniskelupaikan omavalvontasuunnitelmassa pitää kuvata anniskelupaikan toimintatavat edellä mainittujen kieltojen ja velvoitteiden noudattamisen valvomiseksi.

Lupaviranomainen saa määrätä anniskelualueeseen ja asiakaspaikkojen määrään sekä meluhaittojen ehkäisyyn liittyviä ehtoja ja rajoituksia, jos ne ovat välttämättömiä valvonnan turvaamiseksi anniskelupaikassa ja sen ympäristössä, järjestyshäiriöiden ja meluhaitan ehkäisemiseksi asuinympäristössä tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Mikä on anniskeluluvan keskimääräinen käsittelyaika?

Hakemus on tehtävä hyvissä ajoin, koska sen käsittely eri tahoilta pyydettävine lausuntoineen vie aikaa. 

Alkoholilain uudistuksen seurauksena muuttuneet lausuntokäytännöt sekä lähiympäristön kuulemisen lisääntyminen tuovat huomattavaa epävarmuutta käsittelyajan pituuden ennustamiselle.

Aluehallintovirastoissa lupa-asioiden keskimääräinen käsittelyaika on noin kuukausi.

Takaisin alkuun


Koulutukset ja tapahtumat

Mistä löydän AVIn järjestämien kirjastoalan koulutustilaisuuksien ohjelmat ja ilmoittautumiset?

Aluehallintovirastot tiedottavat kirjastoille järjestettävästä koulutuksesta sähköpostitse sekä aluehallintovirastojen ja Kirjastot.fi-sivuston tapahtumakalentereissa. Ammattikalenteri (kirjastot.fi)

Mistä löytyvät AVI:n järjestämien koulutustilaisuuksien kutsut, ohjelmat ja koulutusmateriaalit?

Koulutustilaisuudet löytyvät AVIn verkkosivulta: Ajankohtaista > Tapahtumat ja koulutukset. Muista tehdä aluevalinta sivun oikeasta ylälaidasta, niin saat oman alueesi koulutustarjonnan näkyviin. Koulutusmateriaalit lisätään koulutuksen jälkeen kunkin koulutustilaisuuden tietoihin.

Takaisin alkuun


Valtionavustukset

Mistä löydän tietoa AVIn rahoituksesta kirjastojen kehittämishankkeille?

Tietoa kehittämisavustuksista löytyy AVIn verkkosivulta: Opetus ja kulttuuri > Kirjastot > Avustukset kirjastotoimen keshittämiseen
Kirjastoihin lähetetään elokuussa hakua koskeva kirje. Hakemukset tallennetaan kirjastot.fi -verkkopalvelun sähköiseen hankerekisteriin https://hankkeet.kirjastot.fi/

Mistä löytyvät hakuohjeet sekä hakulomakkeet, maksatuslomakkeet ja raportointilomakkeet nuorisotoimen valtionavustuksiin?

Nuorisotoimen valtionavustukset löytyvät AVIn verkkosivulta: Asioi verkossa > Lomakkeet > Nuoriso. Tätä kautta löytyy kaikki hakemiseen sekä avustuksen käyttöön ja käytön selvittämiseen liittyvä materiaali.

Takaisin alkuun


Hengenpelastusmitali

Voiko hengenpelastusmitalia ehdottaa, vaikka pelastusteko on sattunut yli viisi vuotta sitten?

Yleisesti ottaen ei. Erityisistä syistä voidaan myöhemminkin tehty ehdotus hengenpelastusmitalin antamisesta ottaa käsiteltäväksi. Erityisenä syynä voidaan pitää esimerkiksi pelastetun, mikäli hän on mitalin esittäjä, kykenemättömyyttä sairautensa johdosta tekemään ehdotusta kuluneen viiden vuoden aikana.

Voiko poliisi tai palomies saada hengenpelastusmitalin?

Ei voi, koska poliisin ja palomiehen voidaan katsoa ammattinsa puolesta omaavan sellaisia erityistaitoja, joita hän voi hyödyntää pelastustehtävissä.

Takaisin alkuun


Väestönsuojat

Millä perusteella voi saada vapautuksen väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta?

Vapautuksen voi saada vain sillä perusteella, että aluehallintoviraston arvioimat väestönsuojan kustannukset ovat tavanomaista huomattavasti (yli 4 %) korkeammat suhteessa rakennuksen todistettuihin (rakennusosa-arvio tai voimassa oleva tarjous) kokonaiskustannuksiin mukaan lukien väestönsuojan kustannukset. Hakijan taloudellista tilannetta ei oteta huomioon

Voiko koulu tai päiväkoti saada kokonaisvapautuksen väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta?

Aluehallintovirasto ei nykyisen linjauksen mukaan myönnä vapautusta, vaikka kustannukset ylittäisivätkin 4 % kokonaiskustannuksista.

Voiko vapautuksen saada, vaikka väestönsuojan rakentamisvelvoitteen määräaika olisi jo umpeutunut?

Aluehallintovirasto ei ota asiaa käsiteltäväksi. Paikallisen rakennuslupaviranomaisen tulee päättää yhdessä pelastusviranomaisen kanssa mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Takaisin alkuun


Oiva-järjestelmä

Mikä on elintarvikevalvonnan Oiva-järjestelmä ja mistä löydän ravintolan tai myymälän Oiva-raportit?

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Ruokavirasto. Elintarvikealan yritysten tarkastustulokset julkaistaan hymynaamoin alla olevalla sivustolla sitä mukaa, kun elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät tarkastuksia. Voit hakea Oiva-tarkastusraportteja esim. yrityksen nimellä, osoitteella tai kunnan mukaan alla olevalta Oivahymy.fi internetsivustolta. https://www.oivahymy.fi/portal/fi/hae+yrityksia/

Takaisin alkuun


Kunnan terveystarkastajien yhteystiedot

Mistä löydän oman kuntani terveystarkastajien yhteystiedot?

Kuntien terveystarkastajat löydät Ruokaviraston hakupalvelusta alla olevasta linkistä. Valitse listasta oma kuntasi tai kuntayhtymän nimi. Saat kuntasi ympäristöterveydenhuollon internetsivujen osoitteen ja sähköpostiosoitteen. Kunnat ylläpitävät itse tätä osoitteistoa sähköisen viranomaistoimijarekisterin (VTO) kautta.  Ruokaviraston hakupalvelu (ruokavirasto.fi)

Takaisin alkuun


Tupakka

Miten ja mistä haetaan tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupaa?

Tupakkatuotteiden myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineissä tapahtuvaan myyntiin hakijan kotikunnalta. Myyntiluvan käsittelyä koskevien kysymysten osalta on näin ollen oltava yhteydessä luvan myöntävään kuntaan. Myyntilupahakemus on mahdollista tehdä joko sähköisesti tai kirjallisella hakemuksella. Hakemukset täyttöohjeineen löytyvät Valviran Internet-sivustolta. https://www.valvira.fi/tupakka/myynti

Takaisin alkuun


Vesiasiat

Mitä tarkoittaa vesijättö?

Vesijättö on entistä vesialuetta, joka on pysyvästi muuttunut maa-alueeksi vedenpinnan laskun, liettymisen, umpeen kasvamisen tai maanpinnan kohoamisen seurauksena. Kiinteistön edustalle muodostuu näin vesijättökaistale, joka ei yleensä kuulu kiinteistöön vaan viereisen vesialueen omistajalle. Vesialue kuuluu useimmiten kylän yhteisen vesialueen osakaskunnalle. Jos vesijättö haittaa ranta-alueen tarkoituksenmukaista käyttöä tai vesijättö on vähäinen, siihen rajoittuvan kiinteistön omistaja voi useimmiten lunastaa sen itselleen hakemalla Maanmittauslaitoksesta kiinteistötoimitusta - vesijätön lunastamista. Toimituksessa ratkaistaan lunastamisen edellytykset, lunastettava alue sekä lunastamisen vuoksi vesijätön omistajalle maksettavaksi tulevat korvaukset.

Mitä tarkoittaa kiinteistön osuudet yhteiseen alueeseen?

Kiinteistöllä voi olla osuuksia yhteisiin alueisiin eli niin kutsuttuja yhteisalueosuuksia. Kiinteistöllä on siis osakkuus kahden tai useamman kiinteistön tarpeita varten muodostettuihin yhteisiin alueisiin. Kiinteistöjen osuudet yhteiseen alueeseen voivat olla erisuuruiset. Yhteiset alueet ovat esimerkiksi yhteisiä vesialueita tai yhteisiä maa-alueita, kuten venevalkama tai soranottopaikka. Kiinteistön osuudet yhteisiin alueisiin ilmenevät kiinteistörekisteriotteesta.

Takaisin alkuun


Talletukset

Olen tekemässä talletusta aluehallintovirastoon ja olen jo tallettanut varat aluehallintoviraston tilille. Pitääkö minun tehdä vielä jotain muuta?

Talletus on kaksiosainen. Sen lisäksi, että varat talletetaan aluehallintoviraston tilille, tulee tallettajan myös toimittaa aluehallintovirastoon talletushakemus. Talletushakemus on suositeltavaa tehdä talletuslomakkeella. Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisesti, mutta hakemuksesta tulisi kuitenkin käydä ilmi lomakkeessa kysytyt tiedot. Lisätietoa talletuksen tekemisestä ja talletuslomakkeen löydätte:  Oikeusturva > Talletuksen tekeminen

Takaisin alkuun


Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiömme yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous järjestetään huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhtiökokousta ei kuitenkaan ole kutsuttu koolle huhtikuussa. Hallituksen mukaan kokous tullaan pitämään kesäkuussa. Onko tämä lainmukaista?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous tulee kutsua koolle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Mikäli asunto-osakeyhtiönne tilikausi on kalenterivuosi (kuten yleensä on), tulee varsinainen yhtiökokous näin ollen kutsua koolle 30.6. mennessä. Yhtiöjärjestyksessä ei voida enää määrätä asiasta toisin. Asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä edelleen olevat, nykyisestä asunto-osakeyhtiölaista poikkeavat määräykset ovat menettäneet merkityksensä.

Takaisin alkuun


Luotot

Olen ottanut lainan ESAVIn luotonantajarekisteriin rekisteröidyltä luotonantajalta. Luoton korot ja kulut ovat kamalan suuret – ehkä mielestäni jopa lain vastaiset! Mitä teen?

Ota ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan, lisätietoa löydät osoitteesta www.kuluttajaneuvonta.fi tai puhelimitse 0295 536 901 (ark. 9-15). Aluehallintovirasto huolehtii pääosin luottoyritysten rekisteröintiin liittyvistä asioista, eikä virastolla ole toimivaltaa puuttua kuluttajan ja luotonantajan välisiin sopimuserimielisyyksiin. Sen sijaan lainvastaiseen luottomarkkinointiin AVI voi puuttua, joten sellaisesta havainnosta voit tehdä ilmoituksen ESAVI:lle.

Takaisin alkuun


Väitysliikkeet

Mitä AVI voi tehdä, jos välitysliike ei noudata lakia? Miten voin hakea vahingonkorvausta välitysliikkeen virheen johdosta?

Aluehallintovirasto voi antaa välitysliikkeelle varoituksen. Jos laiminlyönnit ovat vakavia tai jos ne annetusta kehotuksesta tai varoituksesta huolimatta toistuvat, AVI voi kieltää osaksi tai kokonaan välitysliikkeen toiminnan enintään 6 kk:n määräajaksi. Vahingonkorvausta tai välityspalkkion alentamista voi hakea kuluttajariitalautakunnalta tai käräjäoikeudelta. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksen, mutta se voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan selvittääkseen asiaa.

Edellyttääkö toimintani rekisteröitymistä aluehallintoviraston ylläpitämään välitysliikerekisteriin, jos hoidan vain muutaman toimeksiannon vuodessa?

Rekisteröintivelvollisuutta ei ole, jos toiminta on satunnaista ja välitystoimintaa ei markkinoida. Välityskohteita saa kuitenkin markkinoida.

Takaisin alkuun


Perintä

         Perintään liittyvät kysymykset löytyvät Perinnän sivulta: Usein kysytyt kysymykset

Takaisin alkuun

Päivitetty