Aluehallintovirastolle voi tehdä ilmoituksen perintätoimiston virheellisestä toiminnasta

Jos epäilette, että elinkeinonharjoittaja harjoittaa perintätoimintaa ilman rekisteröintiä tai toimii perintätoiminnassa lain tai hyvän perintätavan vastaisesti, voitte tehdä asiasta ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI). Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti tai sähköisesti, joko lomaketta käyttäen tai vapaamuotoisesti. Ilmoitusten tavoitteellinen käsittelyaika on 9 kuukautta.

Ilmoitus ei välttämättä johda toimenpiteisiin; AVI pyrkii ensisijaisesti selvittämään tapauksia, joihin liittyy vakava epäily lain tai hyvän perintätavan vastaisesta toiminnasta. Mikäli AVI katsoo rekisteriin merkityn perintätoiminnan harjoittajan toimineen vastoin hyvää perintätapaa tai muutoin lain vastaisesti, voi AVI määrätä perintätoimistolle hallinnollisen seuraamuksen (varoitus, määräaikainen toimintakielto, rekisterintä poisto).

Aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa ratkaista mahdollisia asiaan liittyviä yksityisoikeudellisia vaatimuksia. AVI ei voi esimerkiksi

  • ottaa kantaa sopimuksen pätevyyteen
  • määrätä vahingonkorvauksia
  • alentaa tai muuttaa perintäkuluja.

Näiden vaatimusten käsittely kuuluu yleisten tuomioistuinten toimivaltaan. Myös Kuluttajariitalautakunta voi antaa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa ratkaisusuosituksen. On kuitenkin huomattava, että Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan selvittääkseen asiaa.

AVI ei voi myöskään keskeyttää perintää. Kuluttajasaatavan velallisella on oikeus pyytää perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) 4 c §:n mukaisesti.

Päivitetty