Vireilletulosta päätökseen

Asia pannaan vireille toimittamalla hakemus, ilmoitus, kantelu tai muu asiakirja sille aluehallintovirastolle (AVI), jonka tehtäviin asian käsittely kuuluu.

Jos asiakirja on toimitettava aluehallintovirastoon tietyssä määräajassa (esimerkiksi muutoksenhakukirjelmä ja eräät hakemukset), tulee asiakirjan olla perillä toimivaltaisessa AVIssa viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asiakirjan voi lähettää postitse, sähköpostitse tai faksilla tai tuomalla asiakirja AVIin henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä.  Sähköpostitse toimitettava asiakirja tulee lähettää asianomaisen AVIn viralliseen asiointiosoitteeseen.

Asiakirjan lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Sähköisesti vireille pannun asian katsotaan tulleen vireille, kun sähköinen asiakirja on viranomaisen käytettävissä  vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Eräitä asioita voi hoitaa myös verkkoasiointina.

Tieto vireille tulleesta asiasta ja sen käsittelyvaiheista merkitään AVIn asianhallintajärjestelmään. Asiakirjan lähettäjä saa AVIn kirjaamosta pyynnöstä todistuksen siitä, että asia on kirjattu saapuneeksi. Todistuksesta peritään maksu, joka määräytyy valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

AVIn keskeisille tehtäville on määritelty käsittelyaikatavoitteet. Eräissä lupahallinnon asioissa AVI antaa ns. saapumistodistuksen, jossa todetaan mm. lupahakemuksen arvioitu käsittelyaika (laki palvelujen tarjoamisesta 1166/2009). Asiakas voi myös tiedustella asiansa käsittelyn etenemisestä ja pyytää arvion päätöksen antamisajankohdasta. 

Kun asia on ratkaistu, toimituskirja (päätös, vastaus tms.) lähetetään vireille panijalle. Päätöksiin liitetään oikaisu- tai muutoksenhakuohje tai ilmoitus valituskiellosta ja sen perusteesta. 

Tieto eri tehtäviä koskevista menettelyistä käy ilmi tämän verkkopalvelun aihesivuilta.

Alkuperäistä vastaavan päätöksen antaminen

Asiakas, jonka AVIsta (tai AVIa edeltäneistä virastoista kuten lääninhallituksesta) saama päätös on hävinnyt tai tuhoutunut, voi hakemuksesta saada virastosta alkuperäistä vastaavan päätöksen. Hakemus on vapaamuotoinen.

Päätöksestä peritään maksu, joka määräytyy valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Päivitetty