› Graafinen versio

Ympäristöluvat


Ympäristöasioiden sähköinen lupapalvelu

Aluehallinnon asiointipalvelussa voi hakea sähköisesti vesi- ja ympäristölupaa valtion lupaviranomaisina toimivilta aluehallintovirastoilta.

Ympäristöasioiden asiontipalvelun pilottitoimialoina toimivat turvetuotanto, eläinsuojat ja vesistöjen alituksia koskevat vesitaloushankkeet. Näille aloille palvelusta löytyy räätälöidyt hakemukset, joiden täyttämiseen on luotu toimialakohtaiset ohjeet. Muiden kuin edellä mainittujen toimialojen osalta palvelussa voidaan toistaiseksi käyttää soveltavasti laajasisältöisiä yleisiä ympäristölupa- ja vesitalouslupahakemuksia.


Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelulla:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo asiakkaita aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin.

Puhelut maksavat lankapuhelimesta soitettaessa paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran.


Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

Näitä toimintoja ovat esimerkiksi:

 • metsäteollisuus
 • metalliteollisuus
 • kemianteollisuus
 • energiantuotanto
 • kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö tai käsittely
 • malmien ja mineraalien kaivaminen ja mineraalituotteiden valmistus sekä turvetuotanto
 • elintarvikkeiden ja rehujen valmistus
 • jätevesien käsittely
 • jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen ja loppukäsittely
 • eläinsuojat ja turkistarhat
 • kalankasvatus
 • satamat ja lentoasemat. 

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm.  päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu. Ympäristölupien keskimääräinen käsittelyaikatavoite on 12 kuukautta; uusien toimintojen osalta 10 kuukautta.

Ymparisto.fi -verkkopalvelussa  Ympäristölupakäsittelyn vaihteet -kohdassa  kerrotaan tarkemmin ympäristönsuojelulain mukaisen lupakäsittelyn vaiheista.
 

Olemme siirtymässä enenevässä määrin sähköiseen asiointiin, joten toimitattehan asiakirjat myös sähköisesti.

 

Lue lisää Minimoi

Ympäristölupia käsittelevät aluehallintovirasto (AVI) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Toimivallasta säädetään ympäristönsuojelulailla (537/2014) ja valtioneuvoston asetuksella ympäristönsuojelusta (713/2014). Jos lupa tarvitaan sekä vesilain että ympäristönsuojelulain mukaan, asian käsittelee AVI.

Toimivaltaiset viranomaiset

Aluehallintovirasto

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Merkittävimmät ja alueellisesti merkittävät ympäristöluvat (YSL 34.1,1-2 § ja YSA 1 §)

Muut ympäristöluvat (YSL 34.2 §  ja YSA 2 §) (YSA 7 §)

Toiminta, jolle tarvitaan sekä vesilain että YSL:n mukainen lupa (YSL 34.1,3 §)

 

Toiminta, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista, eikä kyse ole vesilain mukaisesta hankkeesta (YSL 34.1,4 §)

 

AVI ratkaisee myös muutoin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvan asian, mm. silloin, kun toiminta sijaitsee usean ympäristönsuojeluviranomaisen toimialueella (YSL 34.2 §)  

YSL= ympäristönsuojelulaki (527/2014), YSA= valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Lupakäsittelyn vaiheet:

 • Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti aluehallintovirastolle. Hakemus on lisäksi toimitettava sähköisesti, jollei viranomainen ole muuta hyväksynyt.
 • AVI tiedottaa hakemuksesta yleensä kuulutuksella.  Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) sekä yleistä etua valvovat viranomaiset. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.
 • Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu. 

Ymparisto.fi -portaalissa Ympäristölupakäsittelyn vaiheet -kohdassa kerrotaan tarkemmin ympäristönsuojelulain mukaisen lupakäsittelyn vaiheista. Siellä vastataan kysymyksiin kuten, tarvitaanko ympäristölupa ja kuinka ympäristölupa haetaan. Miten ympäristöluvan päätöksenteko tapahtuu? Kuinka valitus ympäristöluvasta tehdään?

Päivitetty